[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Huy động nguồn nhân lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Huy động nguồn nhân lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm công cụ
1.2.1. Chuẩn, chuẩn quốc gia
1.2.2. Trường tiểu học, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
1.2.3. Nguồn lực, Huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học
1.3. Những vấn đề cơ bản về huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
1.3.1. Vị trí, vai trò của giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.3.2. Mục đích, ý nghĩa của việc huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
1.3.3. Nội dung huy động nguồn lực
1.3.4. Nguyên tắc huy động nguồn lực
1.3.5. Quá trình huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
1.3.6. Yêu cầu của công tác huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
1.3.7. Những yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực của trường tiểu học
1.4. Vai trò của Hiệu trưởng trường tiểu học trong việc huy động nguồn lực để xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục của huyện Võ Nhai
2.1.1. Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội
2.1.2. Tình hình giáo dục trên địa bàn huyện Võ Nhai
2.2. Khái quát về khảo sát thực trạng
2.2.1. Mục đích khảo sát
2.2.2. Đối tượng khảo sát
2.2.3. Nội dung khảo sát
2.2.4. Phương pháp khảo sát
2.3. Thực trạng huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai và những kết quả đã đạt được
2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL và GV trường tiểu học về huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai
2.3.2. Thực trạng huy động nguồn lực nhằm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Nguyên tắc lựa chọn các biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc kết hợp Nhà nước với xã hội trong huy động nguồn lực phát triển trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
3.1.2. Đảm bảo tính pháp lý trong huy động nguồn lực
3.1.3. Đảm bảo tính dân chủ, đồng thuận của các lực lượng tham gia
3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả
3.1.5. Đảm bảo sự thống nhất giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài
3.2. Các biện pháp huy động nguồn lực
3.2.1. Biện pháp 1: Lập kế hoạch chiến lược huy động nguồn lực
3.2.2. Biện pháp 2: Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, giáo viên trong huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
3.2.3. Biện pháp 3: Thể chế hoá chủ trương, chính sách huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở địa bàn huyện Võ Nhai
3.2.4. Biện pháp 4: Chỉ đạo khai thác một cách hiệu quả các nguồn lực đã có của trường tiểu học
3.2.5. Biện pháp 5: Xây dựng môi trường thuận lợi cho tổ chức xã hội và cá nhân tham gia làm chủ phát triển giáo dục nói chung và tiểu học nói riêng
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.4.1. Đối tượng khảo nghiệm
3.4.2. Mục đích khảo nghiệm
3.4.3. Nội dung khảo nghiệm
3.4.4. Phương pháp khảo nghiệm
3.4.5. Kết quả khảo nghiệm
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan