[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Bắc Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần QĐ Chi nhánh Bắc Hải
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
1.1.2.3. Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính trung gian
1.2. Lý luận chung về tín dụng
1.2.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng
1.2.2. Phân loại tín dụng và các hình thức tín dụng ngân hàng
1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
1.3. Một số vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng của NHTM
1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM
1.3.2.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng
1.3.3.1. Nhân tố bên ngoài
1.3.3.2. Nhân tố từ phía ngân hàng
1.3.3.3. Nhân tố từ phía khách hàng
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QĐ CHI NHÁNH BẮC HẢI
2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP QĐ Chi nhánh Bắc Hải
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP QĐ Chi nhánh Bắc Hải
2.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn
2.1.5. Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.1.5.1. Công tác huy động vốn
2.1.5.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.1.5.3. Kết quả tài chính đạt được
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP QĐ chi nhánh Bắc Hải
2.2.1. Các chỉ tiêu định tính
2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.3. Đánh giá về thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP QĐ Chi nhánh Bắc Hải
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QĐ CHI NHÁNH BẮC HẢI
3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP QĐ chi nhánh Bắc Hải
3.2.1. Mở rộng quy mô tín dụng
3.2.2. Kiểm soát các khoản nợ quá hạn và nợ xấu ở mức thấp nhất
3.2.3. Nhóm các giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước và Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP QĐ
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan