[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Hoành Bồ

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Hoành Bồ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại.
1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại.
1.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại.
1.1.1.3. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại.
1.1.2. Tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng.
1.1.2.2. Đặc điểm của tín dụng.
1.1.2.3. Các hình thức tín dụng.
1.1.2.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng.
1.2. KHÁI QUÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
1.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng.
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng
1.2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng.
1.2.2.2. Các chỉ tiêu định tính.
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng.
1.2.3.1. Nguyên nhân khách quan.
1.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HOÀNH BỒ.
2.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN HOÀNH BỒ.
2.1.1. Một số nét chính về NHNo&PTNT Việt Nam
2.1.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Hoành Bồ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.3.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của NHNo&PTNT Hoành Bồ
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận.
2.1.4. Những hoạt động chính của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoành.
2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn.
2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.1.4.3. Hoạt động khác.
2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của Chi nhánh.
2.1.5.1. Thuận lợi.
2.1.5.2. Khó khăn.
2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN HOÀNH BỒ.
2.2.1. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2014.
2.2.2. Hoạt động huy động vốn.
2.2.3. Hoạt động tín dụng.
2.2.4. Hoạt động dịch vụ.
2.2.5. Hoạt động khác.
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HOÀNH BỒ.
2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh quy mô tín dụng.
2.3.1.1. Tốc độ tăng trưởng dư nợ.
2.3.1.2. Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay.
2.3.1.3. Tỷ lệ doanh số cho vay/ Vốn huy động.
2.3.1.3. Tỷ lệ dư nợ/ Vốn huy động (Hiệu suất sử dụng vốn H1).
2.3.2. Tình hình thu nợ.
2.3.2.1. Tỷ lệ thu lãi.
2.3.2.2. Hệ số thu nợ.
2.3.2.3. Tỷ lệ thu nợ đến hạn.
2.3.3. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu của chi nhánh.
2.3.4. Vòng quay vốn tín dụng
2.3.5. Tình hình thu nợ ngoại bảng.
2.3.6. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng.
2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN HOÀNH BỒ.
2.4.1. Những thành tựu đã đạt được.
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại.
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN HOÀNH BỒ.
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN HOÀNH BỒ NĂM 2015.
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN HOÀNH BỒ.
3.2.1. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
3.2.1.1. Đa dạng hóa đối tượng cho vay.
3.2.1.1. Đa dạng hóa phương thức cho vay.
3.2.2. Đẩy mạnh việc thu hút vốn huy động nhằm cân đối cơ cấu vốn.
3.2.3. Giải pháp hạn chế các khoản nợ quá hạn, nợ xấu.
3.2.4. Tài sản đảm bảo tiền vay.
3.2.5. Nhóm các giải pháp khác.
3.2.5.1. Cải thiện quy trình tín dụng theo hướng linh hoạt, gọn nhẹ.
3.2.5.2. Tăng cường hoạt động marketing.
3.2.5.3. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.
3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước.
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3.3.3. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT VIệt Nam.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan