[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp Hải Long

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp Hải Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH
1.1 Vốn và vai trò của vốn kinh doanh đối với doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.2.1 Theo nguồn hình thành
1.1.2.2 Theo thời gian huy động
1.1.2.3 Theo phương thức chu chuyển
1.1.3 Vai trò của vốn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
1.2.1 Tài liệu nguồn cần thiết cho việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2 Phương pháp phân tích tình hình sử dụng hiệu quả vốn của doanh nghiệp
1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2.4.1 Chu kỳ sản xuất
1.2.4.2 Kỹ thuật sản xuất
1.2.4.3 Đặc điểm của sản phẩm
1.2.4.4 Tác động của thị trường
1.2.4.5 Trình độ đội ngũ cán bộ và công nhân sản xuất
1.2.4.6 Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn
1.2.5 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
PHẦN II THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG
2.1 Một số nét khái quát về công ty cổ phần xây lắp Hải Long
2.1.1 Thông tin chung về công ty cổ phần xây lắp Hải Long
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty công ty cổ phần xây lắp Hải Long
2.1.3 Ngành nghề kinh doanh
2.1.4 Cơ cấu tổ chức
2.1.5 Những thuận lợi, khó khăn của công ty cổ phần xây lắp Hải Long
2.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua từ năm 2012 - 1014.
2.3 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty.
2.3.1 Bảng cân đối kế toán và đánh giá khái quát.
3.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá khái quát.
2.4 Phân tích chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp Hải Long.
2.4.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn của công ty
2.4.2 Tình hình sử dụng vốn ngắn hạn tại công ty.
2.4.2.1 Vốn bằng tiền và các khoản phải thu.
2.4.2.2 Vốn về hàng tồn kho
2.4.1.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn tại công ty
2.4.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn dài hạn tại công ty
2.4.2.1 Kết cấu tài sản cố định của công ty
2.4.2.2 Hoạt động quản lý, bảo toàn và đổi mới tài sản cố định
2.4.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn dài hạn của công ty
2.5 Kết luận chung về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty
2.5.1 Những kết quả đã đạt được của công ty
2.5.2 Những mặt còn tồn tại trong quá trình sử dụng vốn ở công ty
PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG
3.1 Phương hướng của Công ty trong thời gian tới
3.1.1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty cố phần xây lắp Hải Long cho năm 2015 – 2018.
3.1.2 Phương hướng về quản trị vốn
3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty.
3.2.1 Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng.
3.2.3 Giải pháp đầu tư tài sản cố định hữu hình.
KẾT LUẬN

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan