[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Khách sạn Level thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư & Du lịch LV

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Khách sạn Level thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư & Du lịch LV
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Các khái niệm về nhân lực và quản lý sử dụng nhân lực
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực.
1.1.2. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực.
1.2. Chức năng và vai trò của quản lý nhân lực
1.2.1. Chức năng của quản lý nhân lực
1.2.2. Vai trò của quản lý nhân lực
1.3. Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đối với quản lý nguồn nhân lực
1.4.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài của quản trị nhân lực
1.4.2. Các nhân tố môi trường bên trong của quản trị nhân lực
1.5. Nội dung cơ bản của quản lý nguồn nhân lực
1.5.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự
1.5.2. Phân tích công việc
1.5.3. Tuyển dụng lao động
1.5.4. Phân công và hợp tác lao động
1.5.5. Đào tạo và phát triển nhân lực
1.5.6. Đánh giá năng lực nhân viên
1.5.7. Trả công lao động
1.5.8. Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động
1.6. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
1.6.1. Các khái niệm
1.6.2. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH LV – KHÁCH SẠN LEVEL
2.1. Tổng quan về Khách sạn Level.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Level
2.1.2. Lĩnh vực, phạm vi kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
2.1.4. Hoạt động kinh doanh của Khách sạn Level
2.2. Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty CP Đầu tư & Du lịch LV – Khách sạn Level.
2.2.1. Đặc điểm lao động của công ty.
2.2.2. Phân tích công tác quản trị nhân lực tại Công ty
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP Đầu tư & Du lịch LV – Khách sạn Level.
2.4. Đánh giá công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Khách sạn
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐầU TƯ VÀ DU LỊCH LV – KHACH SẠN LEVEL
3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Khách sạn Level trong những năm tới.
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Khách sạn Level.
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực trong khách sạn.
3.2.2. Biện pháp 2: Nâng cao hiệu quả công tác trả lương.
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan