[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng sắt trại cau Thái Nguyên và khảo sát khả năng hấp phụ Metylen xanh, Metyl da cam của vật liệu hấp phụ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng sắt trại cau Thái Nguyên và khảo sát khả năng hấp phụ Metylen xanh, Metyl da cam của vật liệu hấp phụ
MỤC LỤC
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Một số phương pháp chế tạo vật liệu
1.1.1. Phương pháp thủy nhiệt
1.1.2. Phương pháp kết tủa
1.1.3. Phương pháp sol-gel
1.1.4. Phương pháp tổng hợp đốt cháy
1.1.5. Phương pháp gốm truyền thống
1.1.6. Phương pháp phóng điện hồ quang
1.1.7. Phương pháp ngưng đọng pha hơi
1.2. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ
1.2.1.Các khái niệm
1.2.2. Các mô hình hấp phụ đẳng nhiệt
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ
1.2.4. Đặc điểm chung của hấp phụ trong môi trường nước
1.3. Sơ lược về thuốc nhuộm
1.3.1. Định nghĩa thuốc nhuộm
1.3.2. Phân loại thuốc nhuộm
1.4. Tiềm năng quặng sắt của Việt Nam
1.5. Một số hướng nghiên cứu hấp phụ metylen xanh và metyl da cam
1.5.1. Một số hướng nghiên cứu hấp phụ metylen xanh
1.5.2. Một số hướng nghiên cứu hấp phụ metyl da cam
1.6. Giới thiệu về phương pháp phân tích trắc quang
1.6.1. Cơ sở của phương pháp phân tích trắc quang
1.6.2. Các phương pháp phân tích định lượng bằng trắc quang
1.7. Một số phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu.
1.7.1. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD)
1.7.2. Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng (BET)
1.7.3. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM)
Chương 2. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
2.1. Thiết bị và hóa chất
2.1.1. Thiết bị
2.1.2. Hóa chất
2.2. Chuẩn bị nguyên liệu
2.3. Xác định thành phần hoá học của quặng
2.4. Chế tạo một số mẫu vật liệu hấp phụ
2.5. Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ
2.5.1. Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ của metylen xanh
2.5.2. Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ của metyl da cam
2.6. Khảo sát sơ bộ khả năng hấp phụ của NL và các mẫu VLHP chế tạo được
2.7. Khảo sát ảnh hưởng các yếu tố đến quá trình chế tạo vật liệu hấp phụ
2.7.1. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian nung
2.7.2. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nung
2.8. Một số đặc trưng của VLHP M3
2.8.1. Diện tích bề mặt riêng
2.8.2. Ảnh hiển vi điện tử quét (SEM)
2.8.3. Xác định điểm đẳng điện của VLHP chế tạo được
2.9. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ metylen xanh, metyl da cam của VLHP
2.9.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH
2.9.2. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng đến khả năng hấp phụ của VLHP
2.9.3. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ của VLHP
2.9.4. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đầu đến khả năng hấp phụ của VLHP
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan