[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Ni2+, Cu2+ của một số lá cây và thử nghiệm xử lý môi trường

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Ni2+, Cu2+ của một số lá cây và thử nghiệm xử lý môi trường
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Sơ lược về chất bị hấp phụ
1.1.1. Sơ lược về kim loại nặng
1.1.2. Đồng
1.1.3. Niken
1.2. Giới thiệu về quá trình hấp phụ
1.2.1. Sơ lược về quá trình hấp phụ
1.2.1.1. Hấp phụ vật lý
1.2.1.2. Hấp phụ hóa học
1.2.2. Cân bằng hấp phụ. Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ
1.2.3. Động học của quá trình hấp phụ
1.2.4. Hấp phụ trong môi trường nước
1.2.4.1. Đặc điểm chung của hấp phụ trong môi trường nước
1.2.4.2. Đặc tính của các ion kim loại trong môi trường nước
1.3. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
1.3.1. Đặc điểm chung của phương pháp AAS
1.3.2. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F - AAS)
1.3.3. Các phương pháp định lượng bằng phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử
1.3.3.1. Phương pháp đường chuẩn
1.3.3.2. Phương pháp thêm
1.4. Giới thiệu về chất hấp phụ là lá chè, lá mía, lá ngô
1.4.1. Thành phần chủ yếu của lá chè, lá mía, lá ngô
1.4.2. Khả năng hấp phụ kim loại nặng của lá chè, lá mía, lá ngô
Chương 2: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
2.1. Thiết bị và hóa chất
2.1.1. Thiết bị
2.1.2. Hóa chất
2.2. Chuẩn bị vật liệu hấp phụ (VLHP) chế tạo từ lá chè, lá mía, lá ngô
2.3. Khảo sát khả năng hấp phụ Ni2+, Cu2+ của lá chè, lá mía, lá ngô
2.3.1. Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ Ni2+, Cu2+ theo phương pháp đường chuẩn trong phổ F - AAS
2.3.2. Khảo sát khả năng hấp phụ Ni2+, Cu2+ của lá chè, lá mía, lá ngô
2.4. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Ni2+, Cu2+ của lá chè, lá mía, lá ngô
2.4.1. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ của lá chè, lá mía, lá ngô
2.4.2. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ của lá chè, lá mía, lá ngô
2.4.3. Ảnh hưởng của khối lượng đến khả năng hấp phụ của lá chè, lá mía, lá ngô
2.4.4. Ảnh hưởng của kích thước đến khả năng hấp phụ của lá chè, lá mía, lá ngô
2.4.5. Ảnh hưởng của nồng độ Ni2+, Cu2+ đến khả năng hấp phụ của lá chè, lá mía, lá ngô
2.5. Khảo sát khả năng hấp phụ của lá chè, lá mía, lá ngô đối với hỗn hợp Ni2+, Cu2+
2.6. Xử lý thử mẫu nước thải chứa Ni2+
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan