[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu Tách dòng và đọc trình tự gen cry1Ab, cry1Ac mã hóa protein tinh thể diệt côn trùng bộ cánh vảy từ các chủng Bacillus thuringiensis phân lập từ một số mẫu đất thuộc tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu Tách dòng và đọc trình tự gen cry1Ab, cry1Ac mã hóa protein tinh thể diệt côn trùng bộ cánh vảy từ các chủng Bacillus thuringiensis phân lập từ một số mẫu đất thuộc tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1.1. Lịch sử nghiên cứu và ứng dụng Bacillus thuringiensis (Bt) trên thế giới
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu và ứng dụng Bacillus thuringiensis tại Việt Nam
1.1.2.1. Thời kỳ mở đầu nghiên cứu
1.1.2.2. Thời kỳ sản xuất và ứng dụng (1984-1994)
1.2. Đại cương về vi khuẩn Bacillus thuringiensis
1.2.1 Đặc điểm hình thái
1.2.2 Đặc điểm sinh hoá
1.2.3. Tính chất nuôi cấy
1.2.4. Phương pháp phân loại Bacillus thuringiensis
1.2.5. Đặc điểm loài phụ Bacillus thuringiensis var. kurstaki
1.2.6. Hệ thống di truyền của vi khuẩn
1.2.6.1. Hệ gen của vi khuẩn Bt
1.2.6.2. Phân loại gen độc tố diệt côn trùng của Bacillus thuringiensis
1.2.6.3. Vị trí của các gen mã hoá protein tinh thể diệt côn trùng trong tế bào
1.2.6.4. Đặc điểm riêng của một số nhóm gen và độc tố của chúng
1.3. Các loại độc tố của Bt
1.4. Đặc điểm của protein tinh thể độc
1.4.1. Cấu trúc của protein tinh thể Cry
1.4.2. Cơ chế tác động của protein tinh thể diệt côn trùng
1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành protein tinh thể độc
1.5. Đại cương về côn trùng thử nghiệm
1.6. Tổng quan về tạo dòng gen
1.6.1. Khái niệm về tách dòng gen
1.6.2. Vectơ tách dòng
CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu
2.2. Hóa chất và thiết bị
2.2.1. Hóa chất:
2.2.2. Thiết bị
2.2.3. Môi trường
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp xác định nồng độ bào tử
2.3.2. Phương pháp thử hoạt tính sinh học
2.3.3. Kỹ thuật định typ huyết thanh
2.3.4. Phương pháp tách DNA plasmind
2.3.5. Phương pháp PCR để khuếch đại gen cry1Ab, cry1Ac
2.3.6. Phương pháp tách dòng gen cry1Ab, cry1Ac
2.3.6.1 Gắn sản phẩm PCR vào vectơ tách dòng pGEM – T Easy
2.3.6.2 Biến nạp plasmid tái tổ hợp vào E.coli DH5α
2.3.6.3 Phương pháp tách DNA plasmid của vi khuẩn E.coli DH5α
2.3.7. Xác định trình tự nucleotid của đoạn gen đã tách dòng
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis mang gen cry1Ab, cry1Ac có hoạt tính diệt côn trùng bộ cánh vảy
3.1.1. Đặc điểm hình thái của Bacillus thuringiensis
3.1.2. Hình dạng tinh thể của các chủng Bt
3.1.3. Phân loại Bt bằng phương pháp huyết thanh
3.1.5. Thử hoạt tính sinh học của các chủng Bt. var. kustaki phân lập
3.1.5.1. Xác định nồng độ bào tử
3.1.5.2. Thử nghiệm hoạt tính diệt sâu tơ (Plutella xylostella) của các chủng Bt. var. kustaki phân lập
3.2. Tách dòng và đọc trình tự gen cry1Ab và cry1Ac
3.2.1. Tách dòng gen cry1Ab, cry1Ac
3.2.1.1. Gắn sản phẩm PCR vào vectơ tách dòng pGEM-T Easy
3.2.1.2. Biến nạp vectơ tái tổ hợp vào vi khuẩn E. coli DH5α
3.2.1.3. Kiểm tra sự có mặt của gen cry1Ab, cry1Ac trong các dòng plasmid tái tổ hợp
3.2.2. Xác định trình tự đoạn gen cry1Ab và cry1Ac
3.2.2.1. Xác định trình tự đoạn gen cry1Ab
3.2.2.2. Xác định trình tự đoạn gen cry1Ac
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan