[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hoá học cây Indigofera zollingeriana Miq., họ Fabaceae ở Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hoá học cây Indigofera zollingeriana Miq., họ Fabaceae ở Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CÁC THỰC VẬT CHI INDIGOFERA VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CHÚNG
1.1. Khái quát về thực vật chi Indigofera và cây thuốc dầu (Indigofera zollingeriana Miq)
1.2. Thành phần hóa học chi Indigofera
1.2.1. Các nghiên cứu hóa thực vật loài Indigofera zollingeriana Miq.
1.2.2. Thành phần hóa học của chi Indigofera
1.2.2.1. Nhóm chất ancaloit.
1.2.2.2. Nhóm chất flavonoit. [10]
1.2.2.3. Các hợp chất terpenoit. [10]
1.2.2.4. Các hợp chất glycosit khác. [10]
1.3. Ứng dụng của thực vật chi Chàm trong thực tế.
CHƯƠNG 2. PHẦN THỰC NGHIỆM
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu.
2.1.2. Phương pháp ngâm chiết và phân lập các hợp chất từ dịch chiết
2.1.3. Thử hoạt tính sinh học
2.1.4. Phương pháp khảo sát cấu trúc hoá học các chất
2.2. DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU
2.2.1. Dụng cụ, hoá chất
2.2.2. Thiết bị nghiên cứu
2.3. THU NHẬN CÁC DỊCH CHIẾT TỪ CÂY THUỐC DẤU
2.3.1. Thu nhận các dịch chiết
2.3.2. Khảo sát định tính các dịch chiết
2.3.2.1. Phát hiện các hợp chất sterol
2.3.2.2. Phát hiện các ancaloit
2.3.2.3. Phát hiện các flavonoit
2.3.2.4. Phát hiện các cumarin
2.3.2.5. Định tính các glucosit tim
2.3.2.6. Định tính các saponin
2.3.3. Thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định (antimicrobial activity)
2.4. PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ CÁC CHẤT
2.4.1 Cặn dịch chiết n-hexan (In H)
2.4.1.1. Ancol mạch dài (InH1)
2.4.1.2. Axit béo no (InH2)
2.4.1.3. Este béo mạch dài (InH3)
2.4.1.4. β-Sitosterol (InH4)
2.4.2 Cặn dịch chiết etylaxetat (InE)
2.4.2.1. β-Sitosterol-glucopyranosit (InE1)
2.4.2.2. Tritecpen (Axit 3β,23-dihydroxilup-20(29)-en-27,28-dioic)-(InE2)
CHƯƠNG 3.37THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Nguyên tắc chung.
3.2. Phân lập và nhận dạng các hợp chất có trong các dịch chiết khác nhau của cây Indigofera Zolingeriana Miq.
3.2.1. Ancol mạch dài - (Dotriacontan-1-ol, InH1)
3.2.2. Axit béo no (Axit tetratriacontanoic - InH2)
3.2.3. Este béo no (InH3)
3.2.4. β-Sitosterol (InH4)
3.2.5. β-Sitosterol – glucopyranosit (InE1)
3.2.6. Triterpen (Axit 3β,23-dihydroxilup-20(29)-en-27,28-dioic/ InE2)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan