[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích kiểm kê chất thải công nghiệp và đánh giá rủi ro của chất thải ô nhiễm đến người lao động tại các nhà máy sản xuất giày Nike thuộc thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích kiểm kê chất thải công nghiệp và đánh giá rủi ro của chất thải ô nhiễm đến người lao động tại các nhà máy sản xuất giày Nike thuộc thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGÀNH GIÀY DA  VÀ CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY NIKE
1.1. Tổng quan về ngành giày da
1.1.1. Tổng quan về ngành giày da Việt Nam
1.1.2. Sự phát triển của ngành giày Việt Nam hiện nay
1.2. Tổng quan về Nike
1.2.1. Tổng quan về nhà máy VT2 và VT
1.2.1.1. Tổng quan về nhà máy VT2        
1.2.1.2. Tổng quan về nhà máy VT
1.2.2. Tóm tắt quy trình sản xuất của nhà máy VT2 và VT
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO
2.1. Tổng quan về chất thải nguy hại (CTNH)
2.1.1. Định nghĩa về CTNH           
2.1.2. Phân loại chất thải nguy hại
2.2. Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ nhà máy giày VT2 và VT          
2.3. Tổng quan về đánh giá rủi ro 
2.3.1. Định nghĩa về đánh giá rủi ro
2.3.2. Các tiếp cận đánh giá rủi ro về sức khỏe
2.3.2.1. Phơi nhiễm và liều lượng 
2.3.2.2. Nhận biết mối nguy hại    
2.3.2.3. Đánh giá phơi nhiễm        
2.3.2.4. Đánh giá độc tính
2.3.2.5. Đặc tính của rủi ro sức khỏe
2.4. Mối quan hệ giữa đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro
2.5. Các nghiên cứu về đánh giá rủi ro
2.6. Hiện trạng quản lý môi trường trong các nhà máy sản xuất giày Nike và ứng dụng của đánh giá rủi ro trong ngành sản xuất giày
CHƯƠNG 3:  PHÂN TÍCH KIỂM KÊ CHẤT THẢI TẠI NHÀ MÁY VT2 VÀ VT THUỘC HỆ THỐNG NIKE, BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
3.1. Các loại rác phát sinh chủ yếu từ các nhà máy sản xuất giày Nike
3.2. Hiện trạng phát sinh chất thải tại nhà máy VT2 năm 2013           
3.2.1. Hiện trạng phát sinh Upper Waste của nhà máy VT2 năm 2013          
3.2.2. Hiện trạng phát sinh cao su thải của nhà máy VT2 năm 2013  
3.2.3. Hiện trạng phát sinh Hazardous Waste của nhà máy VT2 năm 2013
3.2.4. Hiện trạng phát sinh C – Grade của nhà máy VT2 năm 2013   
3.3. Hiện trạng phát sinh chất thải tại nhà máy VT năm 2013 
3.3.1. Hiện trạng phát sinh Upper Waste của nhà máy VT năm 2013 
3.3.2. Hiện trạng phát sinh cao su thải của nhà máy VT năm 2013    
3.3.3. Hiện trạng phát sinh Hazardous Waste của nhà máy VT năm 2013
3.3.4. Hiện trạng phát sinh C – Grade của nhà máy VT năm 2013      
3.4. Phân tích, kiểm kê dòng thải phát sinh từ nhà máy VT2 và VT
3.4.1. Phân tích, kiểm kê dòng thải từ nhà máy VT2
3.4.2. Phân tích kiểm kê dòng thải từ nhà máy VT
3.4.3. So sánh lượng thải của hai nhà máy
3.4.3.1. Các thông số sản xuất của nhà máy VT2
3.4.3.2. Các thông số sản xuất của nhà máy VT
3.4.3.3. So sánh hiệu quả sản xuất và phần trăm thải của hai nhà máy          
CHƯƠNG 4:  ĐÁNH GIÁ RỦI RO TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI, CHẤT ĐỘC HẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG
4.1. Nhận biết mối nguy hại
4.1.1. Đặc tính độc hại và đường dẫn qua da      
4.1.2. Đặc tính độc hại và đường dẫn qua đường hô hấp
4.4. Đánh giá rủi ro của MEK và cyclohexanone qua đường hô hấp
4.5. Đánh giá phơi nhiễm qua da
CHƯƠNG 5:  ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢM THẢI, GIẢM CHI PHÍ XỬ LÝ  VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO
5.1. Giải pháp kỹ thuật
5.1.1. Thay thế công nghệ cắt khuôn bằng công nghệ lazer
5.1.2. Thiết kế cân hạt cao su và thổi hạt cao su vào khuôn tự động  
5.1.3. Thiết kế hệ thống rửa khuôn in tự động và đổi sơn, mực in
5.1.4. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhuộm đế airbag
5.2. Giải pháp quản lý
5.2.1. Phương án tái chế nguyên vật liệu thải
5.2.2. Xây dựng phần mềm quản lý rác thải
5.3. Giải pháp đào tạo và truyền thông
5.4. Phương án giảm thiểu rủi ro
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan