[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phối hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Phối hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC PHỐI HỢP GIỮA PHÕNG VĂN HÓA - THÔNG TIN VỚI PHÕNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRONG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NTM
1.1. Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Khái niệm về quản lý
1.2.2. Khái niệm về tổ chức
1.2.3. Khái niệm về phối hợp
1.2.4. Các lực lượng giáo dục
1.2.5. Khái niệm về phối hợp các LLGD
1.2.6. Biện pháp phối hợp các LLGD
1.2.7. Khái niệm tuyên truyền, vận động
1.2.8. Bản chất giáo dục của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng
1.2.9. Khái niệm nông thôn mới
1.2.10. Khái niệm xây dựng nông thôn mới
1.3. Một số vấn đề lý luận về phối hợp giữa phòng VH&TT với phòng GD-ĐT trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
1.3.1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của PVH&TT và PGD- ĐT trong tuyên truyền vận động xây dựng NTM
1.4. Nội dung quản lý phối hợp giữa PVH&TT và PGD-ĐT trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng NTM
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC PHỐI HỢP GIỮA PVH&TT VỚI PGD- ĐT TRONG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN THANH THỦY TỈNH PHÖ THỌ
2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa, giáo dục huyện Thanh Thủy
2.2. Thực trạng tổ chức phối hợp giữa PVH&TT với PGD- ĐT trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM
2.2.1. Thực trạng công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM
2.2.2. Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng và hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM
2.2.3. Thực trạng xây dựng kế hoạch, cơ chế tổ chức phối hợp giữa PVH&TT với PGD- ĐT trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM
2.2.4. Thực trạng chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp giữa PVH&TT với PGD - ĐT trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM
2.2.5. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả phối hợp giữa PVH&TT với PGD - ĐT trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC PHỐI HỢP GIỮA PVH&TT VỚI PGD&ĐT TRONG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NTM HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÖ THỌ
3.1. Các nguyên tắc để đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp, khoa học
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tế, hiệu quả
3.2. Các biện pháp tổ chức phối hợp
3.2.1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các lực lượng phối hợp trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
3.2.2. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa phòng VH&TT với phòng GD - ĐT cùng phòng NN&PTNT các nhà trường THPT, THCS trong huyện
3.2.3. Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở đối với công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
3.2.4. Phát huy thế mạnh của các lực lượng phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
3.2.5. Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra công tác phối hợp giữa các bên trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.3.1. Mối quan hệ giữa 6 biện pháp
3.3.2. Về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan