[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương trình Borel đối với đa thức trên trường đóng lại đại số, đặc số không

[/kythuat]
[tomtat]
Phương trình Borel đối với đa thức trên trường đóng lại đại số, đặc số không
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: VẤN ĐỀ NHẬN GIÁ TRỊ CỦA ĐƯỜNG CONG HỮU TỶ TRÊN TRƯỜNG ĐÓNG ĐẠI SỐ, ĐẶC SỐ KHÔNG
1.1 Vấn đề nhận giỏ trị của hàm hữu tỷ trờn trường đúng, đặc số khụng
1.2 Hai Định lý nhận giỏ trị của đường cong hữu tỷ trờn trường đúng đại số, đặc số khụng
Kết luận
Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH BOREL ĐỐI VỚI ĐA THỨC TRÊN TRƯỜNG ĐÓNG ĐẠI SỐ, ĐẶC SỐ KHÔNG
2.1 Phương trình Borel đối với đa thức trờn trường đúng đại số, đặc số khụng
2.2 Sự tương tự giữa Phương trình Diophantine trờn tập hợp số nguyờn với Phương trình Borel đối với đa thức trờn trường đúng đại số, đặc số khụng
2.2.1 Phương trình Diophantine ax + by = c
2.2.2 Phương trình bậc nhất nhiều ẩn
2.2.3 Phương trình Diophantine bậc cao
Kết luận
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan