[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý đào tạo, bồi dưỡng ở trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đáp ứng tình hình mới

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý đào tạo, bồi dưỡng ở trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đáp ứng tình hình mới
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THÁI NGUYÊN
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Đặc trưng về đào tạo và quản lý đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số quốc gia
1.1.2. Tình hình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam
1.2. Những khái niệm cơ bản
1.2.1. Về quản lý
1.2.2. Về quản lý giáo dục
1.2.3. Về quản lý Nhà trường và quản lý dạy học
1.2.4. Về cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý; quản lý đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý
1.2.5. Quản lý đào tạo ở trường Chính trị cấp tỉnh
1.2.6. Những vấn đề cơ bản về chất lượng đào tạo cán bộ, và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trong tình hình mới
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên
2.1.1. Vài nét về trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên qua 53 năm xây dựng và trưởng thành
2.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hiện nay
2.2. Thực trạng hoạt động đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây (2001- 2009)
2.2.1. Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp bộ Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, ngành chuyên môn và của lãnh đạo Nhà trường đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây
2.2.2. Đánh giá về hoạt động đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên qua những năm gần đây
2.3. Thực trạng quản lý đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Tổ chức khảo sát thực trạng quản lý đào tạo
2.3.2. Kết quả khảo sát
2.4. Đánh giá chung thực trạng quản lý đào tạo ở TCT tỉnh TN
2.4.1. Về quản lý mục tiêu, kế hoạch đào tạo và nội dung các chương trình đào tạo
2.4.2. Về quản lý đội ngũ giảng viên của Nhà trường
2.4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học
2.4.4. Tổ chức quản lý thực hiện kế hoạch đào tạo, giảng dạy của Nhà trường
2.4.5. Về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG TÌNH HÌNH MỚI
3.1. Các nguyên tắc xây dựng và hoàn thiện biện pháp quản lý đào tạo
3.2. Các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hiện nay
3.2.1. Biện pháp 1
3.2.2. Biện pháp 2
3.2.3. Biện pháp 3
3.2.4. Biện pháp 4
3.2.5. Biện pháp 5
3.2.6. Biện pháp 6
3.2.7. Biện pháp 7
3.2.8. Mối liên hệ giữa các biện pháp
3.3. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp
3.3.1. Phương pháp tiến hành
3.3.2. Kết quả khảo nghiệm
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan