[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính ổn định hệ phương trình vi phân và điều khiển có trễ

[/kythuat]
[tomtat]
Tính ổn định hệ phương trình vi phân và điều khiển có trễ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ TOÁN HỌC
1.1. Bài toán ổn định và ổn định hóa.
1.2. Bài toán ổn định, ổn định hóa có trễ.
1.3. Một số bổ đề hổ trợ.
Chương 2: TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH KHÔNG ÔTÔNÔM CÓ TRỄ.
2.1. Tính ổn định và ổn định hóa hệ tuyến tính không ôtônôm.
2.2. Tính ổn định và ổn định hóa hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ.
Chương 3: TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA HỆ TUYẾN TÍNH KHÔNG ÔTÔNÔM CÓ TRỄ HỔN HỢP.
3.1. Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ hỗn hợp.
3.2. Sự ổn định hóa của hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ hỗn hợp.
3.3. Tính ổn định bền vững hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan