[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định hàm lượng Cacdimi (Cd) và chì (Pb) trong một số đồ uống bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (F - AAS)

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định hàm lượng Cacdimi (Cd) và chì (Pb) trong một số đồ uống bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (F - AAS)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về nguyên tố cadimi (Cd) [12]
1.1.1. Tính chất vật lí
1.1.2. Tính chất hoá học của nguyên tố cadimi (Cd)
1.1.3. Tính chất hoá học của hợp chất
1.1.4. Trạng thái tự nhiên của cadimi
1.1.5. Một số ứng dụng của cadimi
1.1.6. Độc tính của cadimi [17]
1.2. Tổng quan về nguyên tố chì (Pb).
1.2.1. Tính chất vật lí
1.2.2. Tính chất hoá học của nguyên tố chì (Pb)
1.2.3. Tính chất hoá học của hợp chất chì (Pb)
1.2.4. Trạng thái tự nhiên
1.2.5. Một số ứng dụng của chì.
1.2.6. Độc tính của chì và hợp chất [17]
1.3. Các phương pháp xác định cadimi và chì
1.3.1. Các phương pháp hoá học [1]
1.3.2. Phương pháp phân tích công cụ
1.4. Các phương pháp tách và làm giàu hàm lượng vết các kim loại
1.4.1. Phương pháp kết tủa, cộng kết [1]
1.4.2. Phương pháp chiết lỏng - lỏng [1,21]
1.4.3. Phương pháp tách và làm giàu bằng điện hoá
1.4.4. Phương pháp chiết pha rắn (SPE) [18]
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, mục tiêu và nội dung nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng
2.1.2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1.3. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử F-AAS [7]
2.2.1. Giới thiệu chung về phương pháp
2.2.2. Nguyên tắc của phép đo
2.3. Giới thiệu chiết pha rắn SPE [18]
2.3.1. Chiết pha rắn
2.3.2. Quy trình chung của chiết pha rắn
2.3.3. Các cơ chế chiết pha rắn
2.4. Dụng cụ và hoá chất
2.4.1. Dụng cụ
2.4.2. Hoá chất
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát các điều kiện thực nghiệm để đo phổ của cadimi và chì.
3.1.1. Chọn vạch đo
3.1.2. Chọn khe đo
3.1.3. Khảo sát cường độ đèn catot rỗng (HCL)
3.1.4. Khảo sát điều kiện tối ưu hoá ngọn lửa (chiều cao Burner và thành phần hỗn hợp khí cháy)
3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo
3.2.1. Ảnh hưởng của các loại axit và nồng độ axit
3.2.2. Khảo sát chọn nền.
3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của các ion khác.
3.3. Đánh giá chung về phép đo F – AAS xác định Cd và Pb
3.3.1. Khảo sát xác định khoảng tuyến tính của Cd và Pb (LOI)
3.3.2. Xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của Cd và Pb.
3.3.3. Đánh giá sai số và độ lặp của phép đo
3.4. Khảo sát các điều kiện làm giàu và tách chiết pha rắn với nhựa Chelex-100
3.4.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH
3.4.2. Ảnh hưởng của tốc độ nạp mẫu vào cột
3.4.3. Khảo sát khả năng rửa giải
3.4.4. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ rửa giải
3.4.5. Tổng kết điều kiện chiết pha rắn
3.5. Xác định hàm lượng Cd và Pb trong một số đồ uống
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan