[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC TRƯỜNG THPT
1.1. Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước
1.2. Một số khái niệm công cụ
1.2.1. Đạo đức, Giáo dục đạo đức, Tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức
1.2.2. Vị trí của giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông
1.2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức và nguyên tắc giáo dục đạo đức cho học sinh THPT
1.2.4. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
1.3. Một số vấn đề về tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT thông qua hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
1.3.1. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong giáo dục đạo đức cho học sinh THPT
1.3.2. Tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT thông qua hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường THPT
Kết luận chương l
Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
2.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
2.1.2. Vài nét khái quát về các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.2. Tổ chức khảo sát thực tiễn
2.2.1. Mục tiêu khảo sát thực tiễn
2.2.2. Nội dung khảo sát
2.2.3. Lựa chọn đối tượng khảo sát
2.2.4. Phương pháp và tổ chức nghiên cứu
2.3. Thực trạng giáo dục đạo đức trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.3.1. Nhận thức của CBQL, GV và HS trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về vai trò của việc giáo dục đạo đức cho học sinh THPT
2.3.2. Nhận thức của CBQL, GV và HS về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.3.3. Nội dung GD ĐĐ cho HS trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.3.4. Về hình thức GD ĐĐ cho HS trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.3.5. Về phương pháp GD ĐĐ cho HS trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.3.6. Các hình thức GD ĐĐ cho HS thông qua hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.4. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.4.1. Thực trạng về công tác xây dựng kế hoạch GD ĐĐ cho HS
2.4.2. Thực trạng về công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.4.3. Một số kết quả đạt được trong công tác tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.5. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường THPT trên điạ bàn Thành phố Thái Nguyên
2.5.1. Thuận lợi
2.5.2. Khó khăn
2.5.3. Một số tồn tại và hạn chế
2.5.4. Nguyên nhân
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu giáo dục
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.2. Các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.2.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức và vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT
3.2.2. Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ Đoàn trường
3.2.3. Chỉ đạo xây dựng tập thể chi đoàn thanh niên tự quản
3.2.4. Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh
3.2.5. Phối hợp các lực lượng GD, tăng cường vai trò của Đoàn trong tổ chức các hoạt động GDĐĐ cho HS. Huy động các nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan