[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đa dạng kiến (Hymenoptera formicidae) trong lớp thảm mục ở vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng

[/kythuat]
[tomtat]
Đa dạng kiến (Hymenoptera formicidae) trong lớp thảm mục ở vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng
MỤC LỤC
DANH LỤC CÁC TỪ, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
DANH LỤC BẢNG
DANH LỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu về vai trò của kiến
1.2. Tình hình nghiên cứu kiến trên thế giới
1.3. Tình hình nghiên cứu kiến ở Việt Nam
CHƯƠNG 2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2. Thời gian nghiên cứu
1.3. Địa điểm nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Nghiên cứu ngoài thực địa
2.2. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Thành phần loài, số lượng, phân bố và các chỉ số định lượng của kiến trong lớp thảm mục tại các sinh cảnh khác nhau ở VQG Cát Bà
1.1. Thành phần loài và phân bố tại các sinh cảnh khác nhau ở VQG Cát Bà
1.2. Các chỉ số định lượng của kiến ở các sinh cảnh khác nhau tại VQG Cát Bà
2. Thành phần loài, số lượng, phân bố và các chỉ số định lượng kiến trong lớp thảm mục theo mùa tại VQG Cát Bà
2.1. Thành phần loài, số lượng và phân bố của kiến theo mùa tại VQG Cát Bà
2.2. Các chỉ số định lượng của kiến theo mùa ở các sinh cảnh khác nhau tại VQG Cát Bà
3. Sự tương đồng về thành phần và số lượng loài kiến trong các sinh cảnh của VQG Cát Bà
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan