[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đại Á Chi nhánh Tam Hiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đại Á Chi nhánh Tam Hiệp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài
1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.6 Tính mới đề tài
1.7 Kết câu đề tài
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VAY DOANH NGHIỆP & KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á – CHI NHÁNH TAM HIỆP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở lý luận cho vay doanh nghiệp
2.1.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng
2.1.1.1 Khái niệm tín dụng
2.1.1.2 Bản chất - Chức năng của tín dụng
2.1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng
2.1.2 Cho vay doanh nghiệp
2.1.2.1 Khái niệm cho vay
2.1.2.2 Nguyên tắc vay vốn
2.1.2.3 Giới hạn và hạn chế cho vay
2.1.2.4 Những trường hợp không cho vay
2.1.3 Quy trình tín dụng
2.1.4 Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp
2.1.4.1 Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên
2.1.4.2 Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời vụ
2.1.5 Cho vay trung dài hạn đối với doanh nghiệp
2.2 Tổng quan về ngân hàng Thương Mại cổ phần Đại Á
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Đại Á
2.2.1.1 Quá trình hình thành ngân hàng Đại Á
2.2.1.2 Quá trình phát triển của ngân hàng TMCP Đại Á
2.2.1.3 Nhiệm vụ hoạt động của Ngân hàng Đại Á
2.2.2 Giới thiêu về chi nhánh Tam Hiệp
2.2.2.1 Khái quát chi nhánh Tam Hiệp
2.2.2.2 Sơ đồ tổ chức ngân hàng Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp
2.2.2.3 Nhiệm vụ của từng bộ phận trong sơ đồ tổ chức tại Ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp
2.2.2.4 Mục tiêu của ngân hàng Đại Á chi nhánh Tam Hiệp
2.2.3 Một số phương thức cho vay tại Daiabank
2.2.3.1 Cho vay từng lần
2.2.3.2 Cho vay theo hạn mức
2.2.3.3 Cho vay dự án đầu tư
2.2.3.4 Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, tín phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác
2.2.3.5 Cho vay trả góp
2.2.4 Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp
2.2.4.1 Cho vay tái cấu trúc tài chính
2.2.4.2 Cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh
2.2.4.3 Cho vay đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị
2.2.4.4 Cho vay nông nghiệp, chăn nuôi
2.2.4.5 Cho vay cầm cố ứng trước tiền bán chứng khoán
2.2.5 Quy trình cho vay của Daiabank – Chi nhánh Tam Hiệp
2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của KHDN
2.4 Mô hình sử dụng trong nghiên cứu
2.4.1 Ứng dụng của mô hình hồi quy Binary logistic
2.4.2 Mô hình Binary logistic
2.4.3 Diễn dịch các hệ số hồi quy của mô hình Binary logistic
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu
3.2 Quy trình nghiên cứu
3.3 Thiết kế mô hình nghiên cứu
3.3.1 Xây dựng mô hình
3.3.2 Dự kiến dấu của hệ số X của các biến độc lập
3.3.3 Dự kiến kết quả của mô hình
3.3.4 Kiểm định các giả thuyết
3.3.4.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
3.3.4.2 Kiểm định biến
3.3.4.3 Kiểm định độ phù hợp của mô hình
3.3.4.4 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số
3.3.4.5 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát
3.3.4.6 Đánh giá mức độ hài lòng của KHDN
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4:THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á – CHI NHÁNH TAM HIỆP VÀ KẾT QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
4.1 Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Tam Hiệp
4.1.1 Hoạt động huy động vốn
4.1.1.1 Nguồn vốn huy động theo đối tượng
4.1.1.2 Nguồn vốn huy động theo cơ cấu
4.1.2 Hoạt động cho vay
4.1.2.1 Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế
4.1.2.2 Tình hình dư nợ theo thời hạn vay
4.1.2.3 Tình hình dư nợ theo loại tiền
4.1.3 Tình hình hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh Tam Hiệp
4.1.3.1 Tình hình dư nợ đối với loại hình doanh nghiệp
4.1.3.2 Tình hình dư nợ đối với doanh nghiệp theo ngành nghề kinh tế
4.1.4 Tình hình nợ xấu, nợ quá hạn tại chi nhánh Tam Hiệp
4.2 Kết quả nghiên cứu
4.2.1 Kết quả khảo sát
4.2.2 Kết quả mô hình nghiên cứu
4.2.2.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
4.2.2.2 Quy trình xây dựng mô hình
4.2.3 Ý nghĩa của các kết quả
4.2.3.1 Kiểm định độ phụ hợp tổng quát
4.2.3.2 Độ phụ hợp của mô hình
4.2.3.3 Mức độ chính xác của dự báo
4.2.3.4 Kiểm định ý nghĩa của các hệ số
4.2.4 Kết quả nghiên cứu và nhận định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng
4.2.4.1 Kết quả nghiên cứu
4.2.4.2 Diễn dịch ý nghĩa của các hệ số hồi quy của mô hình Binary Logistic
4.2.4.3 Kết quả nghiên cứu
4.2.5 Vận dụng mô hình hồi quy Binary Logistic cho mục đích dự báo
4.3 Đánh giá mức độ hài lòng của KHDN đối với dịch vụ vay vốn tại Ngân hàng Thương mai cổ phần Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp
4.3.1 Tổng kết điểm trung bình các mức độ hài lòng của KHDN đối với dịch vụ vay vốn tại chi nhánh Tam Hiệp
4.3.2 Tổng quát mức độ hài lòng của KHDN đối với dịch vụ vay vốn đối với chi nhánh Tam hiệp
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á CHI NHÁNH TAM HIỆP
5.1 Định hướng hoạt động kinh doanh và mục tiêu phấn đấu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp
5.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp
5.1.2 Mục tiêu phấn đấu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp
5.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng TMCP Đại Á chi nhánh Tam Hiệp
5.2.1 Nâng cao chất lượng maketing
5.2.2 Xây dựng đội ngũ kế thừa
5.2.3 Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên
5.2.4 Nâng cao khả nâng giao tiếp khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
5.3 Kiến nghị
5.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp
5.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đại Á
5.4 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
TÓM TẮT CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan