[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO
1.1 Khái niệm và những đặc trưng cơ bản về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2 Phân loại ngân hàng thương mại
1.1.3 Hoạt động ngân hàng thương mại
1.1.4 Mục tiêu hoạt động của ngân hàng thương mại
1.2 Tín dụng ngân hàng và tín dụng Chính sách
1.2.1 Tín dụng ngân hàng
1.2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.2.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng
1.2.1.3 Đảm bảo tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2.1.4 Huy động vốn của tín dụng ngân hàng thương mại
1.2.1.5 Nghiệp vụ huy động tiền gửi của Ngân hàng thương mại
1.2.2 Tín dụng Chính sách
1.2.2.1 Khái niệm về tín dụng Chính sách
1.2.2.2 Hoạt động tín dụng Chính sách
1.2.2.3 Vai trò của tín dụng chính sách
1.2.2.4 Bảo đảm tiền vay
1.2.2.5 Rủi ro tín dụng
1.2.2.6 Hiệu quả của tín dụng chính sách
1.2.2.7 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của tín dụng chính sách
1.3 Tín dụng chính sách đối với hộ nghèo
1.3.1 Đối tượng vay vốn
1.3.2 Nguyên tắc vay vốn
1.3.3 Điều kiện để được vay vốn
1.3.4 Mục đích sử dụng vốn vay
1.3.5 Mức cho vay
1.3.6 Lãi suất cho vay
1.3.7 Thời hạn cho vay
1.3.8 Định kỳ trả nợ, thu nợ, thu lãi
1.3.9 Quy trình cho vay hộ nghèo
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỨC LINH – BÌNH THUẬN
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng chính sách xã hội Đức Linh – Bình Thuận
2.1.1 Hoàn cảnh ra đời
2.1.2 Đặc điểm của Ngân hàng chính sách xã hội
2.1.3 Hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội
2.1.4 Bộ máy tổ chức của Ngân hàng chính sách xã hội
2.1.4.1 Theo cấp quản lý
2.1.4.2 Theo chức năng nhiệm vụ
2.2 Thực trạng tín dụng hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Đức Linh – Bình Thuận
2.2.1 Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng CSXH Đức Linh – Bình Thuận giai đoạn 2011-2014
2.2.1.1 Nguồn vốn Trung ương
2.2.1.2 Nguồn vốn từ địa phương
2.2.2 Tình hình cho vay hộ nghèo giai đoạn 2011-2014 tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Linh
2.2.2.1 Phân tích dư nợ cho vay chương trình Cho vay hộ nghèo giai đoạn 2011 – 2014 tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Linh
2.2.2.2 Nợ quá hạn và nợ xấu chương trình cho vay hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2014 tại Ngân hàng CSXH Đức Linh – Bình Thuận
2.2.2.3 Hiệu quả tín dụng hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2014 tại Ngân hàng CSXH Đức Linh – Bình Thuận
2.2.3 Nhận xét, đánh giá về tình hình tín dụng hộ nghèo tại Ngân hàng CSXH Đức Linh – Bình Thuận
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CSXH ĐỨC LINH – BÌNH THUẬN
3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng hộ nghèo
3.1.1 Giải pháp ngắn hạn
3.1.1.1 Tăng cường kiểm soát việc sử dụng vốn vay
3.1.1.2 Kết hợp cung ứng vốn tín dụng với công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và dạy nghề cho người nghèo
3.1.1.3 Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội với NHCSXH.
3.1.2 Giải pháp dài hạn chương trình cho vay hộ nghèo
3.1.2.1 Về vai trò của Chính quyền địa phương trong công tác tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo
3.1.2.2 Mở rộng hình thức cho vay
3.1.2.3 Cung ứng vốn cho người nghèo
3.1.2.4 Củng cố hoàn thiện tổ TK&VV
3.1.2.5 Hoàn thiện chính sách cho vay đối với hộ nghèo
3.1.2.6 Đầu tư thông qua các chương trình lồng ghép
3.2 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng hộ nghèo
KẾT LUẬN
PHỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan