[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh tại Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương II

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh tại Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương II
MỤC LỤC
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
1.1. Dịch vụ
1.2. Đo lường sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ
1.3. Các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ
1.4. Các mô hình đo lường sự thỏa mãn khách hàng trong dịch vụ
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG II
2.1. Giới thiệu chung về Bệnh viện Tâm thần Trung ương II
2.2. Thực trạng mức độ hài lòng của người bệnh tại Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương II
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG II
3.1. Mục tiêu và phương hướng của Bệnh viện trong thời gian tới
3.2. Giải pháp tác động vào nhóm năng lực phục vụ của nhân viên y tế [FAC1]
3.3. Giải pháp tác động vào nhóm tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế [FAC2]
3.4. Giải pháp tác động vào nhóm sắp xếp tổ chức của bệnh viện [FAC3] và yếu tố thu nhập [TN]
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan