[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm cá tra xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản NTSF đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm cá tra xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản NTSF đến năm 2015
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu
1.2. Tổng quan lịch sử nghiên cứu
1.2.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
1.3. Quan điểm chọn đề tài
1.4. Những tư liệu được sử dụng
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.6. Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM
2.1. Cơ sở lý luận về vấn đề cạnh tranh
2.1.1. Khái niệm cạnh tranh
2.1.2. Tính tất yếu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
2.1.3. Vai trò và tầm quan trọng của cạnh tranh
2.1.3.1 Đối với nền kinh tế- xã hội
2.1.3.2 Đối với ngành
2.1.3.3 Đối với doanh nghiệp
2.1.3.4 Đối với người tiêu dùng
2.1.3.5 Đối với sản phẩm
2.1.4 Các hình thức cạnh tranh
2.1.4.1 Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường
2.1.4.2 Xét theo tính chất và mức độ
2.1.4.3 Căn cứ vào phạm vi cạnh tranh
2.1.4.4 Căn cứ vào công cụ sử dụng trong cạnh tranh
2.2 Khả năng cạnh tranh của sản phẩm
2.2.1 Tìm hiểu chung về sản phẩm
2.2.1.1 Khái niệm
2.2.1.2 Đặc tính của sản phẩm
2.2.1.3 Phân loại
2.2.2 Khả năng cạnh tranh của sản phẩm
2.2.2.1 Khái niệm
2.2.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm
2.2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm
2.2.2.3.1 Nhân tố về nguồn lực sản xuất
2.2.2.3.2 Nhân tố về thị trường và kênh tiêu thụ
2.2.2.3.3 Nhân tố thuộc về vĩ mô
2.2.2.3.4 Đối thủ cạnh tranh
2.2.2.4 Các chỉ tiêu phản ánh sức cạnh tranh của sản phẩm
2.2.2.5 Các công cụ nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm
2.2.2.5.1 Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm
2.2.2.5.2 Cạnh tranh bằng chính sách định giá
2.2.2.5.3 Cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM CÁ TRA XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NTSF
3.1 Phân tích thực trạng xuất khẩu và năng lực cạnh tranh sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu của Việt Nam
3.1.1 Tình hình chung về xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của Việt Nam năm 2009
3.1.2 Sơ lược về tình hình hoạt động chế biến, xuất khẩu và năng lực cạnh tranh sản phẩm cá tra, basa của Việt Nam
3.1.2.1 Tình hình sản xuất chế biến cá tra, basa xuất khẩu trong thời gian qua
3.1.2.2 Những thành tựu và những tồn tại xoay quanh ngành chế biến cá tra xuất khẩu trong thời gian qua
3.1.2.3 Tình hình xuất khẩu cá tra, basa từ năm 2005- 2009
3.1.2.4 Năng lực cạnh tranh của sản phẩm cá tra Việt Nam trên thị trường thế giới
3.1.2.5 Dự báo
3.2 Tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng khả năng cạnh tranh sản phẩm cá tra xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản NTSF
3.2.1 Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.1.1 Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh
3.2.1.2 Đặc điểm về sản phẩm xuất khẩu
3.2.1.3 Đặc điểm về thị trường xuất khẩu
3.2.1.4 Về thị phần xuất khẩu
3.2.1.5 Quản lý chất lượng
3.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua
3.2.3 Thực trạng khả năng cạnh tranh sản phẩm cá tra xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản NTSF
3.2.3.1 Phân tích sức cạnh tranh sản phẩm thông qua các công cụ
3.2.3.1.1 Sản phẩm của công ty
3.2.3.1.2 Giá cả
3.2.3.1.3 Công tác marketing của sản phẩm
3.2.3.1.4 Vị thế và danh tiếng trên thị trường
3.2.3.2 Phân tích sức cạnh tranh sản phẩm qua các chỉ tiêu
3.2.3.2.1 Tỷ trọng xuất khẩu
3.2.3.2.2 Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
3.2.3.3 Định hướng phát triển của công ty tới năm 2015
3.2.3.4 Xây dựng ma trận SWOT
CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM CÁ TRA XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NTSF ĐẾN NĂM 2015
4.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm cá tra xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản NTSF
4.1.1 Nhóm giải pháp cần tiến hành ngay
4.1.1.1 Củng cố và mở rộng thị trường
4.1.1.2 Giải pháp về nguồn nguyên liệu
4.1.1.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm
4.1.2 Nhóm giải pháp cần nghiên cứu ứng dụng
4.1.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm
4.1.2.2 Phát triển sản phẩm mới
4.1.2.3 Giải pháp cho giá cả
4.1.2.4 Giải pháp về thương hiệu
4.1.2.5 Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh
4.1.2.6 Thành lập bộ phận marketing
4.1.2.7 Giải pháp thu hút, đào tạo và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực
4.2 Kiến nghị
4.2.1 Kiến nghị đối với công ty cổ phần thủy sản NTSF
4.2.2 Kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan