[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG TMCP
1.1.1 Khái niệm về rủi ro và rủi ro lãi suất
1.1.1.1 Khái niệm rủi ro
1.1.1.2 Khái niệm rủi ro lãi suất
1.1.2 Phân loại rủi ro lãi suất
1.1.3 Tính chất của rủi ro lãi suất
1.1.3.1 Ngân hàng ở vị thế tái tài trợ
1.1.3.2 Ngân hàng ở vị thế tái đầu tư
1.1.4 Những căn cứ chủ yếu xác định mức độ rủi ro lãi suất
1.1.4.1 Hệ số chênh lệch lãi thuần (còn gọi là hệ số thu nhập lãi ròng cận biên NIM – Net Interest Margin)
1.1.4.2 Hệ số rủi ro lãi suất (R)
1.1.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất
1.1.5.1 Sự không phù hợp về kì hạn của nguồn và tài sản
1.1.5.2 Sự thay đổi của lãi suất thị trường ngược chiều với dự kiến của ngân hàng
1.1.5.3 Ngân hàng sử dụng lãi suất cố định
1.1.5.4 Các nguyên nhân khách quan liên quan đến môi trường bên ngoài
1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT
1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất
1.2.2 Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro lãi suất
1.2.3 Mục tiêu của công tác quản trị rủi ro lãi suất
1.2.4 Nội dung các kĩ thuật quản trị rủi ro lãi suất
1.2.4.1 Quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất (R)
1.2.4.2 Quản trị khe hở kì hạn
1.2.4.3 Sử dụng các nghiệp vụ phái sinh
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.1.1 Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.1.1.1 Quá trình thành lập và phát triển
2.1.1.2 Mục tiêu hoạt động
2.1.1.3 Phương châm hoạt động
2.1.1.4 Những thành tựu tiêu biểu đạt được
2.1.1.5 Xếp hạng
2.1.2 Quá trình xây dựng và phát triển của chi nhánh VCB ĐN
2.1.3 Tổng quan về hoạt động của VCB, ĐN
2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản trị nhân sự
2.1.4.1 Chức năng, nhiệm vụ
2.1.4.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.4.3 Cơ cấu nhân sự
2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.2.1 Phân tích cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng
2.2.2 Sự biến động của nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất
2.2.3 Phân tích cơ cấu tài sản của ngân hàng
2.2.4 Tình hình biến động của tài sản nhạy cảm với lãi suất
2.2.5 Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương, chi nhánh Đồng Nai
2.2.5.1 Quản trị khe hở lãi suất
2.2.5.2 Quản trị khe hở kì hạn
2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐỒNG NAI.
2.3.1 Thành tựu đạt được trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất
2.3.2 Hạn chế trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất
2.3.3 Mô tả quá trình khảo sát và kết quả đạt được
2.3.1.1 Mô tả quá trình khảo sát
2.3.1.2 Kết quả khảo sát và chạy chương trình SPSS
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
3.1.1 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
3.1.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
3.1.1.2 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
3.1.2 Yêu cầu đặt ra đối với quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai
3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐỒNG NAI.
3.2.1 Sử dụng các nghiệp vụ phái sinh vào phòng ngừa rủi ro lãi suất
3.2.2 Nâng cao trình độ nhận thức nhà quản trị, cán bộ ngân hàng và khách hàng
3.2.3 Hoàn thiện hệ thống kế toán thống kê, chính sách và qui trình quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng
3.2.4 Nghiên cứu, dự báo biến động lãi suất
3.2.5 Hoàn thiện văn bản pháp lý về đo lường và quản lý rủi ro lãi suất
3.3 CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP
3.3.1 Hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật và công nghệ ngân hàng
3.3.2 Nâng cao chất lượng cán bộ ngân hàng và nhà quản trị ngân hàng
3.3.3 Hoàn thiện bộ máy quản trị nội bộ
3.3.4 Sự điều chỉnh của ngân hàng nhà nước
3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNN VÀ VCB, TW
3.4.1 Một số kiến nghị đối với NHNN
3.4.1 Một số kiến nghị đối với VCB, TW
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan