[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự tương đồng và khác biệt trong cách nói tôn kính - khiêm nhường giữa tiếng Nhật và tiếng Việt


[/kythuat]
[tomtat]
Sự tương đồng và khác biệt trong cách nói tôn kính - khiêm nhường giữa tiếng Nhật và tiếng Việt
File tiếng Việt Down tại đây
File tiếng Nhật Down tại đây
MỤC MỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÁCH NÓI TÔN KÍNH - KHIÊM NHƯỜNG TRONG TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG VIỆT
1.1 Đặc trưng cơ bản trong cách nói tôn kính và khiêm nhường trong tiếng Nhật
1.2 Đặc trưng cơ bản trong cách nói tôn kính và khiêm nhường trong tiếng Việt
CHƯƠNG II: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CÁCH NÓI TÔN KÍNH – KHIÊM NHƯỜNG GIỮA TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG VIỆT
2.1 Sự tương đồng trong cách nói tôn kính – khiêm nhường giữa tiếng Nhật và tiếng Việt
2.2 Sự khác biệt trong cách nói tôn kính – khiêm nhường giữa tiếng Nhật và tiếng Việt
CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC CÁCH NÓI TÔN KÍNH – KHIÊM NHƯỜNG TRONG TIẾNG NHẬT
3.1 Giáo trình
3.2 Cách dạy của giáo viên
3.3 Cách học của sinh viên
3.4 Những yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng học của sinh viên
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan