[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tài trợ đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Biên Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Tài trợ đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Biên Hòa
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI TRỢ CỦA NHTM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
1.1 Lý luận về hoạt động xuất khẩu
1.1.1 Sự cần thiết của hoạt động xuất khẩu.
1.1.2 Nhu cầu tài trợ xuất khẩu
1.1.3 Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất khẩu.
1.2 Lý luận về tín dụng đối với hoạt động xuất khẩu
1.2.1 Khái niệm về tài trợ xuất khẩu
1.2.2 Ý nghĩa của việc tài trợ xuất khẩu.
1.2.3 Các quy định, quy chế tài trợ xuất khẩu
1.2.3.1 Quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
1.2.3.2 Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu số 133/2001/QĐ/TTg
1.2.3.3 Quy trình tài trợ xuất khẩu
1.2.4 Tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất khẩu.
1.2.4.1 Khái niệm, Vai trò của tín dụng ngân hàng
1.2.4.2 Các hình thức tín dụng tài trợ xuất khẩu của NHTM
1.2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của NHTM Việt Nam
1.3 Lý luận về TTQT đối với hoạt động xuất khẩu
1.3.1 Những vấn đề chung về TTQT
1.3.1.1 Khái niệm về TTQT
1.3.1.2 Ý nghĩa của TTQT
1.3.2 Giới thiệu các dịch vụ của hoạt động TTQT
1.3.2.1 Dịch vụ nhờ thu chứng từ hàng xuất khẩu
1.3.2.2 Thông báo thư tín dụng chứng từ.
1.3.2.3 Thông báo kèm xác nhận L/C
1.3.2.4 Chuyển nhượng thư tín dụng chứng từ
1.3.2.5 Nhận bộ chứng từ để thanh toán L/C
1.3.2.6 Chiết khấu bộ chứng từ để thanh toán L/C
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI TRỢ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NHNo & PTNT - CHI NHÁNH BIÊN HÒA
2.1 Giới thiệu về NHNo & PTNT Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1 Quá trình hình thành
2.1.1.2 Mô hình tổ chức và năng lực kinh doanh
2.1.2 Mạng lưới, cơ cấu tổ chức và các loại hình sản phẩm, dịch vụ
2.1.2.1 Mạng lưới
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Định hướng phát triển
2.2 Giới thiệu về NHNo &PTNT - Chi nhánh Biên Hòa.
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.2.2 Mạng lưới, cơ cấu tổ chức
2.2.3 Các loại hình sản phẩm, dịch vụ
2.2.3.1 Nhóm sản phẩm tiền gửi
2.2.3.2 Nhóm sản phẩm cấp tín dụng
2.2.3.3 Nhóm sản phẩm dịch vụ tài khoản và thanh toán trong nước
2.2.3.4 Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế
2.2.3.5 Nhóm sản phẩm thẻ
2.2.3.6 Nhóm sản phẩm E-BANKING
2.2.3.7 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân quỹ và quản lý tiền tệ
2.2.3.8 Nhóm sản phẩm khác
2.2.4 Định hướng phát triển
2.2.4.1 Mục tiêu phấn đấu
2.2.4.2 Những chương trình chính sẽ thực hiện
2.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT - Chi nhánh Biên Hòa
2.3 Phân tích hoạt động tài trợ xuất khẩu tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Biên Hòa
2.3.1 Hình thức tài trợ xuất khẩu
2.3.2 Quy định tín dụng tài trợ xuất khẩu NHNo & PTNT - Chi nhánh Biên Hòa.
2.3.2.1 Mục đích cho vay
2.3.2.2 Đối tượng cho vay
2.3.2.3 Nguyên tắc vay vốn
2.3.2.4 Điều kiện vay vốn
2.3.2.5 Thời hạn cho vay
2.3.2.6 Lãi suất cho vay
2.3.2.7 Phương thức cho vay
2.3.2.8 Mức cho vay
2.3.3 Quy định về quy trình nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu tại NHNo & PTNT – Chi nhánh Biên Hòa
2.3.3.1 Quy trình thanh toán L/C xuất khẩu
2.3.3.2 Quy trình thanh toán nhờ thu
2.3.4 Quy trình thực hiện tín dụng tài trợ xuất khẩu NHNo & PTNT – Chi nhánh Biên Hòa
2.3.4.1 Thủ tục tài trợ.
2.3.4.2 Thẩm định hồ sơ.
2.3.4.3 Lập tờ trình.
2.3.4.4 Phát tiền vay
2.3.4.5 Kiểm tra và xử lý nợ vay
2.3.4.6 Tính lãi, thu lãi, thu nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, chuyển nợ quá hạn
2.3.4.7 Thanh lý hợp đồng tín dụng
2.3.5 Kết quả thực hiện tài trợ xuất khẩu của NHNo & PTNT - Chi nhánh Biên Hòa (Doanh số cho vay, Doanh số thanh toán xuất khẩu, Thu nợ, Dư nợ, Nợ xấu...)
2.3.5.1 Tình hình nguồn vốn tự huy động
2.3.5.2 Tình hình hoạt động thanh toán xuất khẩu tại NHNo & PTNT chi nhánh Biên Hòa
2.3.5.3 Doanh số cho vay xuất khẩu
2.3.5.4 Tình hình thu nợ cho vay xuất khẩu
2.3.5.5 Tình hình dư nợ, nợ xấu
2.3.5.6 Những mặt tích cực đạt được
2.4 Kết quả nghiên cứu thu thập thông tin của các Doanh nghiệp xuất khẩu tại NHNo & PTNT – Chi nhánh Biên Hòa
2.4.1 Quy mô điều tra
2.4.2 Kết quả điều tra
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI TRỢ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NHNo & PTNT - CHI NHÁNH BIÊN HÒA
3.1 Định hướng hoạt động của NHNo & PTNT – Chi nhánh Biên Hòa
3.1.1 Định hướng về nguồn vốn
3.1.2 Định hướng về sử dụng vốn
3.1.3 Định hướng về mở rộng các hoạt động TTQT
3.1.4 Định hướng về kinh doanh dịch vụ và sản phẩm Ngân hàng
3.1.5 Các định hướng về công nghệ và con người
3.1.6 Định hướng sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành
3.1.7 Định hướng nâng cao năng lực và hiệu quả công tác marketing
3.2 Các giải pháp đề xuất trong hoạt động tài trợ xuất khẩu đối với các Doanh nghiệp tại NHNo & PTNT – Chi nhánh Biên Hòa
3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động tài trợ xuất khẩu
3.2.2 Hoàn thiện và đa dạng hóa các hình thức tài trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp
3.2.2.1 Nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất.
3.2.2.2 Tài trợ khép kín cho các doanh nghiệp sản xuất hàng XK
3.2.2.3 Chiết khấu hối phiếu
3.2.2.4 Tín dụng ứng trước kết hợp với kinh doanh ngoại tệ
3.2.2.5 Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
3.2.3 Nâng cao chất lượng nhân viên Ngân hàng
3.2.4 Phòng ngừa rủi ro tín dụng tài trợ xuất khẩu
3.2.4.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng tài trợ XK
3.2.4.2 Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát sau khi cấp tín dụng.
3.2.4.3 Phân tán rủi ro
3.2.5 Hoàn thiện quy trình cho vay đối với khách hàng khi giao dịch tại NH
3.2.6 Thực hiện chính sách khách hàng phù hợp
3.2.7 Tuyên truyền, quảng bá tiếp thị hoạt động tài trợ XK
3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tài trợ xuất khẩu
3.3.1 Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý
3.3.3.2 Chính sách tài chính hỗ trợ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan