[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chitinchitosan tan trong nước được tách từ vỏ tôm và tăm mực

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chitin/chitosan tan trong nước được tách từ vỏ tôm và tăm mực
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về chitin và chitosan.
1.2. Tình hình nghiên cứu sản xuất chitin/chitosan trong và ngoài nước.
1.3. Lý thuyết về ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại.
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tách chitin từ vỏ tôm, tăm mực.
3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đeaxetyl hóa chuyển chitin thành chitosan.
3.3. Xác định một số chỉ tiêu hóa lý của chitosan.
3.4. Phân tích cấu trúc của chitosan.
3.5. Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chitosan.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan