[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý quá trình đào tạo tại trường cao đẳng thương mại Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý quá trình đào tạo tại trường cao đẳng thương mại Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH TRƯƠNG CAO ĐẲNG
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.
1.2. Các khái niệm công cụ của đề tài.
1.3. Quản lý quá trình đào tạo ở trường cao đẳng.
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng và hỗ trợ công tác quản lý quá trình đào tạo ở trường cao đẳng.
Tiểu kết chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát quá trình khảo sát.
2.2. Khái quát về Trương cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng quá trình đào tạo ở Trường cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.
2.4. Thực trạng quản lý quá trình đào tạo ở Trường cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.
2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý quá trình đào tạo của Trường cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.
Tiểu kết chương 2
Chương 3: QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1. Định hướng phát triển Trường cao đẳng Thương mại Đà Nẵng trong bối cảnh mới và các nguyên tắc đề xuất giải pháp.
3.2. Các biện pháp quản lý quá trình đạo tạo của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.
3.3. Mối quan hệ của các biện pháp.
3.4. Kiểm chứng sự nhận thức về tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp.
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan