[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Về các môđun và vành GQP - nội xạ

[/kythuat]
[tomtat]
Về các môđun và vành GQP - nội xạ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VÊ VÀNH VÀ MÔĐUN
1.1. Vành.
1.1.1. Các phân tử đặc biệt và iđêan trong vành.
1.1.2. Các vành đặc biệt.
1.2. Môđun.
1.2.1. Một số định nghĩa.
1.2.2. Điều kiện C1, C2, C3 trên môđun.
1.2.3. Môđun là sinh vật, đối sinh vật.
1.2.4. Điều kiện dây chuyền trên môđun và vành.
1.2.5. Đế và căn của môđun và vành.
1.2.6. Vành và môđun Kasch.
1.2.7. Vành nội xạ cực tiểu.
Chương 2: MÔĐUN VÀ VÀNH GQP-NỘI XẠ
2.1. Vành P-nội xạ, vành GP-nội xạ, môđun QP-nội xạ.
2.2. Môđun GQP-nội xạ.
2.2.1. Định nghĩa.
2.2.2. Ví dụ.
2.2.3. Mối quan hệ giữa vành P-nội xạ, vành GP-nội xạ, môđun QP-nội xạ và môđun GQP-nội xạ.
2.2.4. Vài kết quả trên môđun và vành GQP-nội xạ.
Chương 3: MỐI LIÊN HỆ VỚI VÀNH QF
3.1. Vành QF.
3.2. Đặc trưng của vành QF qua môđun và vành GQP-nội xạ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan