[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Vận tải & Thương mại Đức Hùng

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Vận tải & Thương mại Đức Hùng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Thị trường và vai trò đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về thị trường
1.1.1.1. Khái niệm về thị trường
1.1.1.2. Vai trò của thị trường
1.1.1.3. Chức năng của thị trường
1.1.2. Sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm sản phẩm
1.1.2.2. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm
1.1.2.3. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với sự phát triển của doanh nghiệp
1.1.3. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
1.1.3.1. Khái niệm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.1.3.2. Quan điểm về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
1.2.3.3. Vai trò của hoạt động phát triển mở rộng thị trường
1.1.3.4. Nội dung của hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.1.3.5 Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường
1.1.3.6. Lựa chọn phương thức tiêu thụ sản phẩm
1.1.3.7. Tổ chức thực hiện chiến lược mở rộng thị trường
1.1.3.8. Tác dụng của duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.1.3.9. Những biện pháp nhằm duy trì và mở rọng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
1.2. Những nhân tố tác động đến tiêu thụ và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.2.1. Nhân tố vĩ mô
1.2.1. Chính trị pháp luật
1.2.1.2. Kinh tế
1.2.1.3. Công nghệ kỹ thuật
1.2.1.4. Văn hóa xã hội
1.2.1.5. Tự nhiên
1.2.2. Nhân tố vi mô (Ngành)
1.2.2.1. Đối thủ trực tiếp (hiện tại)
1.2.2.2. Đối thủ tiềm năng
1.2.2.3. Sức ép của người cung ứng
1.2.2.4. Sức ép của người mua
1.3. Một số kinh nghiệm về tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nước ngoài và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam
1.3.1. Những kinh nghiệm của các doanh nghiệp nước ngoài
1.3.2. Những kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong nước
1.3.3. Bài học cho công ty Đức Hùng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & TM ĐỨC HÙNG
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Vận tải & TM Đức Hùng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lí nhân sự
2.1.4. Đánh giá chung
2.2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Vận tải & TM Đức Hùng
2.2.1. Đặc điểm về thị trường hàng vật liệu xây dựng (VLXD) ở Việt Nam
2.2.2. Khái quát về thị trường vật liệu xây dựng ở Ninh Bình
2.2.3. Tình hình tiêu thụ và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Vận tải & TM Đức Hùng
2.2.3.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo kết cấu mặt hàng
2.2.3.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo thị trường.
2.2.3.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo các quý trong năm
2.2.3.4. Phân tích thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty
2.2.4. Các chính sách và biện pháp mà công ty đã áp dụng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua (2011-2014)
2.2.4.1. Chính sách sản phẩm
2.2.4.2. Chính sách giá
2.2.4.3. Chính sách xúc tiến.
2.2.4.4. Chính sách cung cấp tín dụng của Công ty cho khách hàng
2.2.4.4 Chính sách chăm sóc khách hàng
2.2.4.5 Chính sách điểm bán
2.2.5. Những thành công và hạn chế của tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
2.2.5.1. Thành công
2.2.5.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & TM ĐỨC HÙNG
3.1. Tác động của tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đến thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty
3.2. Định hướng, mục tiêu của công ty
3.3. Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
3.4. Một số kiến nghị với các cơ quan nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan