[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan các nghiên cứu về tạo động lực lao động.
1.2. Một số quan điểm về TNXH.
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC, TẠO ĐỘNG LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
2.1. Một số khái niệm chung.
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tạo động lực lao động.
2.3. Các yếu tố trong TNXH tác động tới động lực lao động cho công nhân tại doanh nghiệp.
2.4. Đặc thù của ngành nghề kinh doanh có tác động tới sự lựa chọn công cụ tạo động lực.
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CP DỆT ĐÔNG QUANG THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN TNXH.
3.1. Giới thiệu chung về công ty.
3.2. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty.
3.3. Phân tích thực trạng việc thực hiện TNXH nhằm tạo động lực lao động cho công nhân tại Công ty CP dệt Đông Quang.
3.4. Đánh giá chung về công tác tạo động lực lao động cho nhân công trực tiếp thông qua việc thực hiện TNXH tại Công ty CP dệt Đông Quang.
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN TNXH NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CP DỆT ĐÔNG QUANG
4.1. Môi trường kinh doanh của công ty.
4.2. Định hướng phát triển của doanh nghiệp.
4.3. Đề xuất một số giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội nhằm tạo động lực làm việc cho công nhân tại Công ty Đông Quang.
4.4. Một số giải pháp khác.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan