[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Huy Thông

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Huy Thông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vấn đề cơ bản về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm vốn, phân loại các nguồn vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn lưu động
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.6. Nhu cầu VLĐ và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý Vốn lưu động
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
1.2.4. Quản lý hàng lưu kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động của doanh nghiệp
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanhnghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
1.5. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.2. Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.5.3. Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1.5.4. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUY THÔNG
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Huy Thông
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Huy Thông
2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Kết cấu vốn lưu động tại công ty
2.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP SX&TM Huy Thông
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2. Kết cấu vốn lưu động tại Công ty
2.3.3. Phân tích từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động của Công ty
2.3.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP SX&TM Huy Thông
2.4.1. Những kết quả đạt đượ
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUY THÔNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty CP SX&TM Huy Thông
3.1.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.2. Thuận lợi và khó khăn của Công ty
3.1.3. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Huy Thông
3.2.1. Nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua tiếp cận các công nghệ mới
3.2.2. Nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ
3.2.3. Quản lý tiền mặt
3.2.4. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.5. Quản trị hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan