[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doạnh tại Công ty Cổ phần Hợp Thành Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doạnh tại Công ty Cổ phần Hợp Thành Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.5. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
1.2.6. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP HỢP THÀNH PHÁT
2.1. Tổng quan về công ty CP Hợp Thành Phát
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Hợp Thành Phát
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty CP Hợp Thành Phát
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty CP Hợp Thành Phát giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình tài sản, nguồn vốn
2.2.2. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.3. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011-2013
2.3.1. Khả năng thanh toán
2.3.2. Hiệu quả hoạt động
2.3.3. Khả năng sinh lời
2.3.4. Hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.5. Hiệu quả sử dụng vốn
2.3.6. Hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.7. Hiệu quả sử dụng lao động
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP HỢP THÀNH PHÁT
3.1. Định hướng phát triển công ty
3.1.1. Đánh giá môi trường kinh doanh của công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.2.1. Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2. Nhóm giải pháp về vốn lưu động
3.2.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan