[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Chức năng của Ngân hàng Thương mại
1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng
1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán
1.1.2.3. Chức năng tạo tiền
1.1.3. Hoạt động của Ngân hàng Thương mại
1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại
1.2.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng
1.2.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.2.3.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.2.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.2.3.3. Căn cứ theo hình thức đảm bảo tiền vay
1.2.3.4. Cho vay theo nguồn gốc của khoản nợ
1.2.4. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.2.5. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3. Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3.2. Sự cần thiết của việc mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng
1.3.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.4.1. Chỉ tiêu phản ánh số lượng khách hàng
1.3.4.2. Chỉ tiêu doanh số cho vay tiêu dùng
1.3.4.3. Chỉ tiêu doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
1.3.4.4. Chỉ tiêu dư nợ cho vay tiêu dùng
1.3.4.5. Hạn mức cho vay tiêu dùng
1.3.4.6. Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng
1.3.4.7. Dư nợ cho vay tiêu dùng quá hạn
1.3.4.8. Nợ xấu trong cho vay tiêu dùng
1.3.4.9. Vòng quay vốn tín dụng cho vay tiêu dùng
1.3.4.10. Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cố phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
2.1.2. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.1.4. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm trong giai đoạn 2012 – 2014
2.1.4.1. Huy động vốn
2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.1.4.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.1.4.4. Kết quả kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.2.1. Quy định chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
2.2.1.1. Đối tượng và điều kiện cho vay
2.2.1.2. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng
2.2.1.3. Lãi suất cho vay tiêu dùng
2.2.1.4. Thời gian cho vay tiêu dùng
2.2.1.5. Phương thức cho vay tiêu dùng
2.2.2. Một số sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.2.2.1. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.2.2.2. Tình hình triển khai các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại chi nhánh
2.2.3. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.2.4. Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.2.4.1. Số lượng khách hàng
2.2.4.2. Doanh số cho vay tiêu dùng
2.2.4.3. Dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.4.4. Nợ quá hạn và nợ xấu trong cho vay tiêu dùng
2.2.4.5. Vòng quay vốn tín dụng cho vay tiêu dùng
2.2.4.6. Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng
2.3. Đánh giá thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1. Một số hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
3.1.1. Định hướng chung cho sự phát triển tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
3.2. Giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
3.2.1. Xây dựng chiến lược cho vay khách hàng
3.2.2. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên tín dụng
3.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.2.4. Cải thiện quy trình cho vay tiêu dùng
3.2.5. Hoàn thiện công tác thẩm định trước khi cho vay
3.2.6. Tăng cường hoạt động marketing đối với hoạt động cho vay tiêu dùng
3.2.7. Đổi mới công nghệ và mở rộng mạng lưới
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan