[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.2. Các loại hình cho vay tiêu dùng
1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3. Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng
1.3.2. Sự cần thiết phải mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
2.2. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội
2.2.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam chi nhánh Hà Nội
2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2012-2014
2.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.3.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.4. Các quy định chung trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội
2.4.1. Đối tượng cho vay
2.4.2. Điều kiện cho vay
2.4.3. Nguyên tắc cho vay
2.4.4. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội
2.4.5. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội
2.5. Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2012 - 2014
2.5.1. Doanh số cho vay tiêu dùng
2.5.2. Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.5.3. Dư nợ cho vay tiêu dùng
2.5.4. Số lượng và số lượt khách hàng cho vay tiêu dùng
2.5.5. Nợ quá hạn, nợ xấu cho vay tiêu dùng
2.5.6. Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng
2.5.7. Trích lập dự phòng rủi ro cho vay tiêu dùng
2.5.8. Khả năng bù đắp rủi ro cho vay tiêu dùng
2.5.9. Thu lãi cho vay tiêu dùng
2.6. Kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội
2.6.1. Kết quả đạt được
2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội đến 2017
3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Xử lý dứt điểm nợ quá hạn, nợ xấu
3.2.2. Cải thiện quy trình cho vay tiêu dùng
3.2.3. Hoàn thiện công tác thẩm định trước khi cho vay
3.2.4. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên
3.2.5. Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.2.6. Đẩy mạnh công tác marketing
3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan