[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TỪ DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về nguồn vốn và nguồn vốn huy động của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại
1.1.3. Nguồn vốn huy động của Ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Tính chất của nguồn vốn huy động
1.1.3.2. Phân loại nguồn vốn huy động
1.2. Dân cư và nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư ở Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Đặc điểm của nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư
1.2.3. Vai trò của nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư
1.2.4. Nguyên tắc huy động vốn tiền gửi từ dân cư
1.2.5. Phân loại nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư
1.2.5.1. Theo loại tiền
1.2.5.2. Theo kỳ hạn
1.2.5.3. Theo phương thức trả lãi
1.2.5.4. Theo phương thức nộp gốc
1.2.6. Các hình thức huy động vốn tiền gửi từ dân cư
1.2.6.1. Huy động vốn tiền gửi từ dân cư qua tài khoản tiền gửi thanh toán
1.2.6.2. Huy động vốn tiền gửi từ dân cư qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ mở rộng huy động vốn tiền gửi từ dân cư của NHTM
1.3.1. Mở rộng huy động tiền gửi ở dân cư
1.3.2. Các chỉ tiêu định tính
1.3.2.1. Công nghệ ngân hàng
1.3.2.2. Uy tín
1.3.3. Các chỉ tiêu định lượng
1.3.3.1. Số lượng khách hàng
1.3.3.2. Số lượng tài khoản
1.3.3.3. Lượng tiền gửi của khách hàng
1.3.3.4. Loại tiền gửi
1.3.3.5. Đa dạng hóa phương tiện thanh toán
1.3.4. Ý nghĩa công tác mở rộng hoạt động huy động tiền gửi từ dân cư của Ngân hàng thương mại
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn tiền gửi từ dân cư
1.4.1. Yếu tố khách quan
1.4.1.1. Môi trường chính sách pháp lý
1.4.1.2. Môi trường kinh tế - chính trị - xã hội
1.4.1.3. Môi trường kinh doanh
1.4.1.4. Thói quen tiêu dùng của khách hàng
1.4.2. Yếu tố chủ quan
1.4.2.1. Trình độ cán bộ ngân hàng
1.4.2.2. Công nghệ của ngân hàng
1.4.2.3. Hình thức huy động vốn của ngân hàng
1.4.2.4. Mạng lưới phục vụ cho việc huy động vốn
1.4.2.5. Các dịch vụ do ngân hàng cung cấp
1.4.2.6. Uy tín và chiến lược marketing của ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TỪ DÂN CƯ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM
2.1. Những nét khái quát về Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam
2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức điều hành của chi nhánh
2.1.5. Nghiệp vụ kinh doanh
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam
Thang Long University Library
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.2.3. Tình hình một số hoạt động dịch vụ khác
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng công tác mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 – 2014
2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ mở rộng huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam
2.4.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.1.1. Công nghệ ngân hàng hiện đại
2.4.1.2. Uy tín
2.4.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4.2.1. Số lượng khách hàng
2.4.2.2. Số lượng tài khoản
2.4.2.3. Loại tiền gửi
2.4.2.4. Lượng tiền gửi
2.4.2.5. Phương tiện thanh toán
2.5. Đánh giá về công tác mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế
2.5.3. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế
2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TỪ DÂN CƯ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM
3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam
3.1.1. Yếu tố khách quan
3.1.2. Yếu tố chủ quan
3.2. Định hướng phát triển của Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam
3.2.1. Định hướng phát triển hoạt động chung
3.2.2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
3.2.3. Định hướng phát triển cho công tác mở rộng huy động tiền gửi từ dân cư
3.3. Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam
3.3.1. Đa dạng hóa sản phẩm huy động tiền gửi từ dân cư
3.3.2. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định và hợp lý hơn
3.3.3. Củng cố, hoàn thiện các sản phẩm hiện có, phát triển các sản phẩm mới
3.3.4. Phân tích đánh giá phân đoạn thị trường, phân khúc khách hàng
3.3.5. Nâng cao chất lượng và mở rộng các kênh phân phối
3.3.6. Phát triển nguồn nhân lực cho công tác huy động vốn
3.3.7. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu Agribank
3.3.8. Tăng cường uy tín
3.4. Một số kiến nghị mở rộng hoạt động huy động tiền gửi từ dân cư của Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam.
3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng trung ương
3.4.1.1. Ổn định kinh tế vĩ mô
3.4.1.2. Ổn định tình hình chính trị
3.4.1.3. Hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động ngân hàng thương mại
3.4.2. Kiến nghị với Agribank
3.4.3. Kiến nghị với Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan