[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1.Khái niệm và ý nghĩa của thanh toán quốc tế
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế
1.1.3. Các văn bản pháp lý điều chỉnh trong thanh toán quốc tế
1.1.4. Các công cụ thanh toán quốc tế chủ yếu
1.1.5. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu
1.1.6. Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế
1.2. MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1. Sự cần thiết phải mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế trong kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự mở rộng của hoạt động thanh toán quốc tế
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ MỞ RỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ
1.3.1.Các nhân tố khách quan
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH
2.1.1. Vài nét về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh
2.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2012- 2014
2.2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH
2.2.1. Tình hình xuất nhập khẩu tại tỉnh Bắc Ninh
2.2.2. Quy định chung về hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh
2.2.3. Các sản phẩm thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh
2.2.4. Quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh
2.3. KẾT QUẢ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH
2.3.1. Doanh số thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế
2.3.2. Doanh thu thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế
2.3.3. Số món thanh toán quốc tế
2.3.4. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế
2.3.5. Sản phẩm tài trợ xuất khẩu, nhập khẩu
2.3.6. Doanh thu từ các sản phẩm bổ sung
2.3.7. Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế
2.3.8. Mạng lưới ngân hàng đại lý
2.3.9. Số vụ khiếu nại
2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH BẮC NINH
3.1. MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động TTQT tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh
3.2. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH
3.2.1. Tiếp tục nâng cao trình độ của cán bộ TTQT
3.2.2. Đa dạng hóa các loại hình TTQT
3.2.3. Đẩy mạnh Marketing cho hoạt động TTQT
3.2.4. Tiếp tục phòng tránh rủi ro trong hoạt động TTQT
3.2.5. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan