[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao công tác quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao công tác quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề cơ bản về rủi ro cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro cho vay
1.1.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay
1.1.3. Hậu quả từ rủi ro cho vay
1.2. Công tác quản trị rủi ro cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm và vai trò của công tác quản trị rủi ro cho vay
1.2.2. Quy trình thực hiện công tác quản trị rủi ro cho vay
1.2.3. Mô hình quản trị rủi ro mà ngân hàng đang áp dụng
1.2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro cho vay
1.3.1. Các nhân tố nội tại của ngân hàng
1.3.2. Các nhân tố bên ngoài ngân hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ
2.1. Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
2.1.1. Quá trình phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động:
2.1.3. Các sản phẩm cho vay tại Agribank Phú Thọ
2.2. Thực trạng công tác quản trị rủi ro cho vay của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh
2.2.2. Tình hình hoạt động cho vay
2.2.3. Thực trạng công tác quản trị rủi ro cho vay của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro cho vay giai đoạn 2011 – 2013 của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế, vấn đề còn tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ
3.1 Định hướng hoạt động cho vay và công tác quản trị rủi ro cho vay tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
3.1.1. Định hướng phát triển chungcủa Agribank Phú Thọ trong thời gian tới
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay của Agribank Phú Thọ
3.1.3. Định hướng công tác quản trị rủi ro cho vay của Agribank Phú Thọ
3.2. Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro cho vay tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.
3.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay
3.2.2. Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro cho vay
3.2.3. Một số giải pháp khác nhằm hỗ trợ công tác quản trị rủi ro cho vay
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan