[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại D.E.L.T.A

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại D.E.L.T.A
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Nguồn nhân lực
1.1.2. Phân loại nguồn nhân lực
1.1.3. Chất lượng nguồn nhân lực.
1.1.4. Vai trò của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.1.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.2. Những phương pháp chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.2.1. Nâng cao về thể lực.
1.2.1.1. Sức khỏe thể chất
1.2.1.2. Sức khỏe tinh thần
1.2.2. Nâng cao trí lực
1.2.2.1. Nâng cao trình độ học vấn.
1.2.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn khoa học kỹ thuật
1.2.2.3. Kỹ năng làm việc
1.2.3. Nâng cao tâm lực
1.2.3.1. Phẩm chất đạo đức
1.2.3.2. Thái độ làm việc
1.2.3.3. Hành vi
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực
1.3.1. Yếu tố bên trong
1.3.1.1. Các nhân tố đầu vào của nguồn nhân lực
1.3.1.2. Chính sách bố trí nguồn nhân lực.
1.3.1.3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực
1.3.1.4. Chính sách lương, phúc lợi.
1.3.1.5. Chính sách khen thưởng, kỷ luật.
1.3.1.6. Văn hóa doanh nghiệp.
1.3.2. Yếu tố bên ngoài
1.3.2.1. Yếu tố chính sách nhà nước và môi trường văn hóa xã hội
1.3.2.2. Sự phát triển của hệ thống giáo dục, đào tạo Quốc dân
1.3.2.3. Khoa học và công nghê.
1.3.2.4. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
1.4. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.4.1. Doanh nghiệp trong nước.
1.4.2. Doanh nghiệp nước ngoài.
1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
1.5. Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI D.E.L.T.A
2.1. Một số đặc điểm của Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A..
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
2.1.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A giai đoạn 2012-2014
2.1.3.1. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
2.1.3.2. Ảnh hưởng của kết quả kinh doanh đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A giai đoạn 2012-2014
2.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
2.2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A.
2.2.2. Thực trạng về trí lực và nâng cao trí lực nguồn nhân lực của Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
2.2.2.1. Thực trạng về trí lực.
2.2.2.2. Nâng cao trí lực nguồn nhân lực
2.2.3. Thực trạng về thể lực và nâng cao thể lực nguồn nhân lực của Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
2.2.3.1. Thực trạng về thể lực.
2.2.3.2. Nâng cao thể lực nguồn nhân lực.
2.2.4. Thực trạng về tâm lực và nâng cao tâm lực nguồn nhân lực của Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
2.2.4.1. Thực trạng về tâm lực.
2.2.4.2. Nâng cao tâm lực của người lao động.
2.3. Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế
2.4. Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI D.E.L.T.A
3.1. Định hướng chiến lược phát triển chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
3.1.1. Định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
3.1.2. Định hướng về công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhan lực tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại D.E.L.T.A
3.2.1. Nâng cao trí lực
3.2.1.1. Nâng cao công tác tuyển dụng
3.2.1.2. Nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.2.1.3. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nguồn nhân lực
3.2.2. Nâng cao thể lực
3.2.2.1. Nâng cao sức khỏe thể chất
3.2.2.2. Nâng cao sức khỏe tinh thần
3.2.3. Nâng cao tâm lực
3.2.3.1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
3.2.3.2. Giải quyết tốt mối quan hệ nhân sự trong công ty
3.2.4. Giải pháp khác
3.2.4.1. Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực
3.2.4.2. Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực của nhân viên
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với chính quyền địa phương
3.3.3. Kiến nghị với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
3.4. Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan