[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần ô tô ASC

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần ô tô ASC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Phân loại căn cứ vào quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.2.2. Phân loại tài sản ngắn hạn dựa trên các khoản mục trên bảng cân đối kế toán
1.1.3. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2. Quản lý tiền mặt và các chứng khoán khả thị
1.2.2.1. Quản lý hoạt động thu – chi tiền mặt
1.2.2.2. Xác định mức dự trữ tiền tối ưu
1.2.2.3. Quản lý ngân quỹ
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.3.1. Điều khoản bán trả chậm
1.2.3.2. Phân tích tín dụng
1.2.3.3. Quyết định tín dụng
1.2.3.4. Chính sách thu tiền
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp tình hình kinh doanh chung
1.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của từng bộ phận cấu thành tài sản ngắn hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố có thể kiểm soát được
1.4.1.1. Ngành nghề kinh doanh
1.4.1.2. Tiềm năng con người
1.4.1.3. Chính sách quản lý, khả năng kiểm soát nguồn lực
1.4.1.4. Chi phí
1.4.1.5. Năng lực và trình độ quản lý doanh nghiệp
1.4.2. Nhân tố không thể kiểm soát được
1.4.2.1. Chu kỳ phát triển của nền kinh tế
1.4.2.2. Rủi ro trong kinh doanh
1.4.2.3. Khoa học công nghệ
1.4.2.4. Chính trị-pháp luật
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ASC
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cổ phần ô tô ASC
2.1.2. Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Cổ phần ô tô ASC
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần ô tô ASC giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần ô tô ASC giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần ô tô ASC giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.3.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần ô tô ASC
2.3.2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp tình hình kinh doanh chung
2.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả từng bộ phận cấu thành tài sản ngắn hạn
2.4. Đánh giá hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần ô tô ASC giai đoạn 2011 – 2013
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ASC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần ô tô ASC
3.1.1. Mục tiêu phát triển
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần ô tô ASC đến năm 2016
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần ô tô ASC
3.2.1. Cần có chính sách quản lý tài sản ngắn hạn hợp lý
3.2.2. Đa dạng hóa các khoản vay để đầu tư vào tài sản ngắn hạn
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Nâng cao hiệu quả quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.5. Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.6. Nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu
3.3. Khuyến nghị
3.3.1. Khuyến nghị với Công ty cổ phần ô tô ASC
3.3.2. Khuyến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan