[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2 Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3 Nguồn thông tin sử dụng để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1 Nhân tố khách quan
1.3.2 Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỚI
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
2.1.1 Thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
2.1.3 Cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
2.1.4 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới giai đoạn 2012-2014
2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
2.3.1 Phân tích quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
2.3.2 Phân tích tình hình quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
2.3.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới giai đoạn 2012-2014
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỚI
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới trong thời gian tới
3.1.1 Về đầu tư trang thiết bị
3.1.2 Về công tác quản lý
3.1.3 Về hoạt động kinh doanh
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới
3.2.1 Giải pháp quản lý hiệu quả khoản phải thu
3.2.2 Cải thiện quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.3 Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của tài chính trong việc quản lý và sử và sử dụng TSNH ở các khâu của quá trình kinh doanh
3.2.4 Tiết iệm tối đa chi phí sản uất inh doanh
3.2.5 Đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên
3.2.6 Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan