[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.3.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.3.2. Phân loại theo vai trò của TSNH với quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.4. Kết cấu tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng sinh lời
1.2.4.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá chung về khả năng thanh toán
1.2.4.3. Nhóm chỉ tiêu hoạt động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FAFIM VIỆT NAM
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
2.1.2. Bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011 - 2013
2.1.5. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
2.2.1. Tình hình biến động và cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
2.2.1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.1.2. Các khoản phải thu
2.2.1.3. Hàng tồn kho
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam 43
2.2.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành Tài sản ngắn hạn
2.2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của tài sản ngắn hạn
2.2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý tài sản ngắn hạn
2.3. Nhận xét về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tài Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1. Tồn tại
2.3.2.2. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FAFIM VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan