[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng TSNH của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng TSNH của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH của doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSNH của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ VÀ KHÍ HÓA LỎNG AN HƯNG GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2013
2.1. Khái quát về công ty Cổ phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty Cổ Phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng
2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Gốm sứ và Khí Hóa Lỏng An Hưng
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng giai đoạn năm 2011-2013
2.2.1. Tình hình biến động và cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng giai đoạn năm 2011-2013
2.2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng giai đoạn năm 2011-2013
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ Phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ VÀ KHÍ HÓA LỎNG AN HƯNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng
3.1.1. Định hướng phát triển chung của ngành
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Gốm sứ và Khí hóa lỏng An Hưng
3.2.1. Hoàn thiện chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSDH
3.2.3. Nâng cao chất lượng thông tin
3.2.4. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ
3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản lý
3.2.6. Một số giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính
3.3.2. Kiến nghị với Nhà Nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan