[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Chế biến Gỗ Phương Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Chế biến Gỗ Phương Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4.1. Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.4.2. Phân loại theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán
1.2. Tổng quan về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Phân tích quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
1.2.3.1. Quy mô tài sản ngắn hạn
1.2.3.2. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.4.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.2.4.3. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.2.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ PHƯƠNG TRUNG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung
2.1.2. Bộ máy quản lý của Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung giai đoạn năm 2012 – 2014
2.1.4.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.1.4.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.1. Phân tích quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.1.1. Quy mô tài sản ngắn hạn
2.2.1.2. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của tài sản ngắn hạn
2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.3.1. Kết quả đạt được
2.2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ PHƯƠNG TRUNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu
3.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động
3.2.5. Nâng cao uy tín và chú trọng mở rộng thị trường kinh doanh Công ty
3.2.6. Chính sách bán hàng, tiêu thụ sản phẩm
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan