[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công trình Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công trình Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Yếu tố chủ quan
1.3.2. Yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Công trình Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2014
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công trình Hà Nội
2.2.1. Thực trạng về Quy mô và Cơ cấu của Tài sản
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công trình Hà Nội
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI
3.1. Nhận xét chung về môi trường kinh doanh của Công ty
3.2. Định hướng phát triển chung của Công ty trong thời gian tới
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty
3.3.1. Giải pháp quản lý hàng tồn kho
3.3.2. Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của tài sản
3.3.3. Giải pháp thời gian luân chuyển vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan