[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.2. Tổng quan chung về hiệu quả sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả và hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích quy mô và cơ cấu vốn theo tốc độ luân chuyển
1.3.2. Phân tích quy mô và cơ cấu nguồn vốn theo nguồn hình thành
1.3.3. Chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.4. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn theo tốc độ luân chuyển
1.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành
1.4.3. Ứng dụng phương pháp phân tích Dupont để phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.5.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.5.2. Nhóm các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.1.1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.1.3. Đặc điểm ngành kề kinh doanh chính
2.1.4. Bộ máy tổ chức và các phòng ban
2.1.5. Tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 giai đoạn 2011 -2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.2.1. Phân tích quy mô và cơ cấu vốn theo tốc độ luân chuyển tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.2.2. Phân tich quy mô và cơ cấu vốn lưu động theo nguồn hình thành tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.2.3. Chiến lược quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông qua một số chỉ tiêu tài chính
2.3.1. Hiệu quả quản lý vốn theo tốc độ luân chuyển
2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành
2.3.3. Ứng dụng phương pháp phân tích Dupont để phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan