[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.2. Tổng quan chung về hiệu quả sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3. Nội dụng phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích cơ cấu vốn
1.3.2. Phân tích tình hình biến động vốn
1.3.3. Chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.3.4. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.4.2. Nhóm các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG
2.1. Tổng quan về Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
2.1.1. Thông tin chung về Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
2.1.3. Bộ máy tổ chức và các phòng ban
2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
2.1.5. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
2.2. Thực trạng sử dụng vốn tại Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
2.2.1. Phân tích cơ cấu vốn tại Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
2.2.2. Phân tích tình hình biến động vốn tại Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
2.2.3. Chiến lược quản lý vốn tại Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang thông qua một số chỉ tiêu tài chính
2.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG
3.1. Định hướng phát triển của Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Hợp tác xã Công nghiệp Nhật Quang
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.3. Giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan