[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử tài sản lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử tài sản lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản lưu động
1.1.2.2. Vai trò tài sản lưu động
1.1.2.3. Phân loại tài sản lưu động
1.1.2.4. Nguồn tài trợ tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Năng lực quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.3.1.2. Trình độ nguồn nhân lực
1.3.1.3. Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hàng hoá
1.3.1.4. Vấn đề xác định nhu cầu TSLĐ
1.3.1.5. Huy động vốn của doanh nghiệp
1.3.1.6. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định
1.3.1.7. Cơ sở hạ tầng
1.3.1.8. Cơ cấu TSLĐ trong tổng tài sản
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường kinh tế
1.3.2.2. Môi trường chính trị - pháp luật
1.3.2.3. Môi trường khoa học công nghệ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HỒNG HÀ
2.1. Khai quát về Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Các hoạt động chủ yếu
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà từ 2011 – 2013
2.1.5. Tình hình tài sản – vốn tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà từ 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà.
2.2.1. Thực trạng tài sản lưu động tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà.
2.2.1.1. Cơ cấu tài sản lưu động
2.2.1.2. Nguồn đầu tư cho tài sản lưu động
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà.
2.2.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.2.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà.
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HỒNG HÀ
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành thương mại dịch vụ
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Hồng Hà
3.2.1. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.2.2. Xây dựng mô hình quản lý tiền
3.2.3. Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho
3.2.4. Xác định đúng đắn nhu cầu tài sản lưu động thường xuyên cần thiết
3.2.5. Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn của công ty
3.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty
3.2.7. Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý và nhân viên
3.2.8. Hoàn thiện chế độ, quy trình, hệ thống thông tin quản lý
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà Nước về ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện thủ tục hành chính, môi trường pháp lý
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng về tạo điều kiện huy động vốn cho các doanh nghiệp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan