[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN VÀ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Tài sản ngắn hạn
1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.1.2. Mục đích sử dụng tài sản ngắn hạn
1.1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.2. Tài sản dài hạn
1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản dài hạn
1.1.2.2. Mục đích sử dụng tài sản dài hạn
1.1.2.3. Phân loại tài sản dài hạn
1.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2. Sự cần thiết của việc sử dụng tài sản một cách hiệu quả
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Đặc điểm sản xuất, ngành nghề kinh doanh
1.3.1.2. Năng lực quản lý và đầu tư tài sản
1.3.1.3. Trình độ đội ngũ nhân viên
1.3.1.4. Uy tín đối với nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và khách hàng
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Chính sách và cơ chế quản lý của Nhà nước
1.3.2.2. Biến động của nền kinh tế
1.3.2.3. Sự phát triển của khoa học công nghệ
1.4. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.4.1. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.4.2. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.2.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động
1.4.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng
1.4.3. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây (2011-2013)
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng
2.2.1. Quy mô và cơ cấu tổng tài sản
2.2.2. Thực trạng sử dụng tài sản
2.2.2.1. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.2. Thực trạng sử dụng tài sản dài hạn
2.3. Phân tích những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng
2.3.1. Phân tích những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.3.2. Phân tích những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động
2.3.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng
2.3.3. Phân tích những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tiền
3.1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.1.3. Nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
3.2.1. Đầu tư mới và thanh lý tài sản cố định hợp lý
3.2.2. Đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên trực tiếp sản xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan