[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần In Hàng Không

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần In Hàng Không
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Nguồn thông tin ngoài thị trường
1.2.2. Nguồn thông tin tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn
1.4.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính
1.5.1. Yếu tố chủ quan
1.5.2. Yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần In Hàng Không
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In Hàng Không
2.1.4. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần In Hàng Không giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.2.2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh về khả năng quản lý nợ
2.2.4. Chỉ tiêu phản ánh về khả năng sinh lời
2.3. So sánh các chỉ tiêu của Công ty Cồ phần In Hàng Không với trung bình ngành
2.4. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần In Hàng Không giai đoạn 2011-2013
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần In Hàng Không đến năm 2020
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần In Hàng Không
3.2.1. Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán
3.2.2. Giải pháp nâng cao khả năng cân đối vốn
3.2.3. Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời
3.2.4. Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý và nhân viên
3.2.5. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan