[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Smartdoor 168

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Smartdoor 168
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về TCDN và phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp:
1.1.1.2 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp:
1.1.2 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1 Phương pháp so sánh
1.1.2.2 Phương pháp phân tích tỷ số
1.1.2.3 Phương pháp Dupont
1.1.2.4 Phương pháp thay thế liên hoàn
1.1.3 Thông tin sử dụng trong phân tích TCDN
1.2 Nội dung trong công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp
1.2.1.1 Phân tích diễn biến TS – NV
1.2.1.2 Phân tích cân đối TS – NV
1.2.1.3 Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.2.2 Phân tích kết quả kinh doanh
1.2.3 Phân tích tình hình lưu chuyển tiền
1.2.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.2.4.1 Phân tích khả năng thanh toán
1.2.4.2 Phân tích khả năng hoạt động
1.2.4.3 Phân tích khả năng quản lý nợ
1.2.4.4 Phân tích khả năng sinh lời
1.2.5 Phân tích sử dụng đòn bẩy tài chính của Công ty TNHH Smartdoor 168
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3. Nhân tố khách quan
1.3.2 Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMARTDOOR 168
2.1 Khái quát về Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2 Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Smardoor 168
2.2.1 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.1.1 Phân tích cơ cấu và biến động tài sản
2.2.1.2 Phân tích cơ cấu và biến động nguồn vốn
2.2.1.3 Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
2.2.1.4 Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.2 Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.3.1 Phân tích khả năng thanh toán
2.2.3.2 Phân tích khả năng hoạt động
2.2.3.3 Phân tích khả năng quản lý nợ
2.2.3.4 Phân tích khả năng sinh lời
2.2.4 Phân tích sử dụng đòn bẩy tài chính của Công ty TNHH Smartdoor 168
2.3 Đánh giá tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.3.1 Những ưu điểm của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
2.3.2 Những tồn tại của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMARTDOOR 168
3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168 trong thời gian tới
3.1.1 Xu hướng nền kinh tế
3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty
3.2 Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên Smartdoor 168
3.2.1 Tăng doanh thu
3.2.2 Tiết kiệm chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan