[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây lắp Thủ đô

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây lắp Thủ đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.1 Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động
1.1.2 Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của vốn lưu động
1.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động
1.1.5 Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả vốn lưu động
1.2.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1 Kết cấu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.3.2 Vốn lưu động ròng của doanh nghiệp
1.2.3.3 Đánh giá khái quát về hoạt động sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.2.3.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1 Nhân tố khách quan
1.3.2 Những nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY LẮP THỦ ĐÔ
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô
2.1.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô
2.1.1.3 Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô
2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô trong ba năm 2011, 2012, 2013
2.2.1 Tình hình Doanh thu - Lợi nhuận - Chi phí trong ba năm 2011, 2012, 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô
2.2.2 Tình hình Tài sản - Nguồn vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô
2.2.2.1 Tình hình Tài sản của doanh nghiệp trong ba năm 2011, 2012, 2013
2.2.2.2 Tình hình Nguồn vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô trong ba năm 2011, 2012, 2013
2.3 Thực trạng sử dụng hiệu quả vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô
2.3.1 Kết cấu vốn lưu động của Công ty
2.3.2 Thực trạng nhu cầu vốn lưu động ròng của Công ty
2.3.3 Đánh giá khái quát về hoạt động sử dụng vốn lưu động tại Công ty
2.3.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ đô
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.3 Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY LẮP THỦ ĐÔ
3.1 Các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây lắp Thủ Đô
3.1.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.1.2 Đảm bảo nguồn cung ứng nhu cầu vốn lưu động
3.1.3 Quản lý kết cấu vốn lưu động
3.1.3.1 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.1.3.2 Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
3.1.3.3 Tăng cường quản lý tồn kho dự trữ.
3.1.4 Kiểm soát sự vận động và luân chuyển của vốn lưu động
3.1.5 Kiểm soát cơ cấu nguồn vốn
3.2 Một số biện pháp khác
3.2.1 Tăng cường đổi mới và đầu tư các tài sản cố định, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
3.2.2 Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý
3.2.3 Chú trọng hơn nữa đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan